20.6.2022 - Oznámení o podání protinávrhů akcionáře a stanoviska představenstva č. 1

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHŮ AKCIONÁŘE č. 1
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHŮM
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 
(zákon o obchodních korporacích)
 
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byly dne 14. 6. 2022 doručeny protinávrhy akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. června 2022, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a protinávrh k návrhu usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, viz příloha.
 
Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře:
 
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svých návrzích, které jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč a zisk vytvořený za rok 2021 ve výši 598 005 241,92 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let a uvedlo detailní argumentaci svých návrhů.
 
Představenstvo ve své argumentaci podotýká, že dosažený hospodářský výsledek může vzbuzovat dojem, že pokud společnost dosáhne zisku, je schopna zisk rozdělit ve formě dividend. Takový názor je však chybný. Dosažený hospodářský  výsledek je účetní položkou, kdežto schopnost reálně hospodářský výsledek vyplatit formou dividend je otázkou týkající se volných peněžních prostředků, které, s ohledem na nutnost financovat současné a budoucí investiční záměry společnosti  a vysokou zadluženost, společnosti pro výplatu dividend chybí.
 
Představenstvo společnosti své rozhodnutí nenavrhnout výplatu dividend za rok 2019 a za rok 2021 považuje za nejvhodnější řešení pro udržení finanční stability společnosti, neboť tlak na volné peněžní prostředky je enormní a výplata dividend by pro společnost znamenala další zvýšení již tak vysokého zadlužení.
 
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny skutečnosti uvedené v odůvodnění návrhů jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření  podmínek, které zajistí stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 a za rok 2021 akcionářům formou dividendy  nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhy akcionáře nesouhlasí.
 
V Praze dne 20. 6. 2022
 
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
 

20.6.2022 - Oznámení o podání protinávrhů akcionáře a stanoviska představenstva č. 2

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHŮ AKCIONÁŘE č. 2
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHŮM
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 
(zákon o obchodních korporacích)
 
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byly dne 14. 6. 2022 doručeny protinávrhy akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. června 2022, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a protinávrh k návrhu usnesení č. 4 Rozhodnutí  o rozdělení zisku za rok 2019, viz příloha.
 
Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře:
 
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svých návrzích, které jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč a zisk vytvořený za rok 2021 ve výši 598 005 241,92 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let a uvedlo detailní argumentaci svých návrhů. 
 
Představenstvo ve své argumentaci podotýká, že dosažený hospodářský výsledek může vzbuzovat dojem, že pokud  společnost dosáhne zisku, je schopna zisk rozdělit ve formě dividend. Takový názor je však chybný. Dosažený hospodářský  výsledek je účetní položkou, kdežto schopnost reálně hospodářský výsledek vyplatit formou dividend je otázkou týkající se  volných peněžních prostředků, které, s ohledem na nutnost financovat současné a budoucí investiční záměry společnosti a  vysokou zadluženost, společnosti pro výplatu dividend chybí. 
 
Představenstvo společnosti své rozhodnutí nenavrhnout výplatu dividend za rok 2019 a za rok 2021 považuje za  nejvhodnější řešení pro udržení finanční stability společnosti, neboť tlak na volné peněžní prostředky je enormní a výplata  dividend by pro společnost znamenala další zvýšení již tak vysokého zadlužení.
 
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře Společnosti, kterým je právo na podíl  na zisku, všechny skutečnosti uvedené v odůvodnění návrhů jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření  podmínek, které zajistí stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 a za rok 2021 akcionářům formou dividendy  nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhy akcionáře nesouhlasí.
 
V Praze dne 20. 6. 2022
 
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
 

27. 5. 2022 - Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2022

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na den 30. června 2022 od 9.00 hodin do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pořad valné hromady:

Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2021 a návrhům na rozdělení zisku (2021 a 2019), informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.

 • Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2021.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.
 • Určení auditora účetní závěrky.
 • Ukončení valné hromady.

1-Pozvánka VH VECR 300622_final.pdf

2-Příloha č. 1 Shrnutí Zprávy o činnosti.pdf

3-Příloha č. 2 Odůvodnění nevyplacení dividend.pdf

5-Plná moc - fyzické osoby.doc

6-Plná moc - právnické osoby.doc

VZ_VECR_CZ_2021_nahled.pdf

29. 6. 2021 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU

dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 28. 6. 2021 doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti k návrhu usnesení č. 2. Rozhodnutí o změně stanov.

Znění odůvodnění protinávrhu a protinávrh akcionáře k návrhu usnesení č. 2:

Protinávrh akcionáře k návrhu představenstva na změnu stanov společnosti

Vážení,

pozvánkou ze dne 20. května 2021 mi bylo oznámeno, že dne 30. června 2021 se bude konat valná hromada společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava.
Navrhovaným usnesením č. 2 má být schválena změna stanov společnosti, a to ve znění, jež tvoří Přílohu č. 1 pozvánky na valnou hromadu.
Od data odeslání pozvánky do dnešního dne však vešlo v širší známost usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 z 12. května 2021, jež se dotýká způsobu zápisu předmětu podnikání akciové společnosti ve stanovách společnosti, a to tak, že stanovy musí mj. obsahovat také tzv. „Obory činnosti“ náležící do živnosti volné a uvedené v Příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění.
Jelikož návrh změn stanov tuto nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu nereflektuje, využívám svého práva dle ust. § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a k návrhu usnesení č. 2 (Změna stanov společnosti) podávám protinávrh v následujícím znění:
Souhlasím s návrhem představenstva na změnu stanov společnosti v celém rozsahu a nad rámec navrhovaných změn navrhuji úpravu článku 5. bodu 21., a to tak, aby bod 21. po přijetí tohoto protinávrhu nově zněl:

21. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

V ostatním se s návrhem představenstva zcela ztotožňuji a nemám zájem na něm nic měnit.

Dne 28. 6. 2021
Akcionář společnosti

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, změnu a doplnění stanov v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích. V době přípravy návrhu stanov a pozvánky na valnou hromadu rozhodnutí Nejvyššího soudu nebylo známo, avšak Společnost jej zcela respektuje a s protinávrhem akcionáře souhlasí.

Dne 28. 6. 2021

představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu

17. 6. 2021 - Upozornění - mimořádná opatření pro umožnění účasti na valné hromadě

UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 VZTAHUJÍCÍ SE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Dovolujeme si upozornit akcionáře společnosti Veolia Energie ČR, a.s., že účast na řádné valné hromadě svolané na 30. června 2021 je regulována mimořádným opatřením orgánu veřejné moci, které pro účast na valné hromadě aktuálně stanoví následující podmínky:

Na valné hromadě se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Osoba, která se chce účastnit valné hromady, musí před jejím začátkem prokázat způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že:

 • absolvovala PCR test v posledních 7 dnech před konáním valné hromady s negativním výsledkem,
 • absolvovala POC antigenní test v posledních 72 hodinách před konáním valné hromady s negativním výsledkem,
 • absolvovala test v zaměstnání či ve škole v posledních 72 hodinách před konáním valné hromady s negativním výsledkem,
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • ke dni konání valné hromady má alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců,
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní před konáním valné hromady, ale ne více, než 9 měsíců.

V případě, že osoba, která se hodlá účastnit valné hromady, některou ze shora uvedených podmínek před zahájením valné hromady neprokáže, je organizátor valné hromady povinen takové osobě účast na valné hromadě neumožnit.

V průběhu valné hromady musí mít každá osoba nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95.

představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

Upozornění k VH 300621

28. 5. 2021 - Pozvánka na valnou hromadu 30. 6. 2021

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 30. června 2021 od 9.00 hodin do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pořad valné hromady

 • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Rozhodnutí o změně stanov.
 • Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
 • Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
 • Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2020.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
 • Volba členů dozorčí rady.
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 • Určení auditora účetní závěrky.
 • Ukončení valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu - 30. 6. 2021

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Výroční zpráva 2020

Smlouva o výkonu funkce p. Kučerové

Smlouva o výkonu funkce p. Kuchaře

Stanovy Veolia Energie ČR - čistopis 30. 4. 2021

Stanovy Veolia Energie ČR - revize 30. 4. 2021

Plná moc - fyzické osoby

Plná moc - právnické osoby

3. 12. 2020 - Oznámení

Představenstvo společnosti

Veolia Energie ČR, a.s.

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318,
oznamuje,
že řádná valná hromada konaná dne 15. 7. 2020
schválila návrh představenstva společnosti převést zisk za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Výplata výnosu z akcií (dividenda) za rok 2019 nebude vyplacena.
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

Oznámení představenstva

29. 7. 2020 - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře
DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE
dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“


Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitosti k požadavkům akcionáře na vysvětlení, které byly učiněny na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 15. 7. 2020 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k nímž pro jejichž složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů.

1. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím, vysvětlete: Jakými aktivitami a operacemi byl za rok 2019 vykázán zisk z finančních operací ve výši +237,826 mil. Kč, respektive pokles zisku proti předchozímu období, kdy výrazně narostly finanční náklady. [Zpráva o podnikatelské činnosti, str. 20, str. 65].
Vysvětlení:
Aktivity a operace vykazující zisk z finančních operací za rok 2019 ve výši +237,826 mil. Kč jsou detailně popsány na straně 86 Výroční zprávy Společnosti za rok 2019. V roce 2018 byly výnosy vyšší z titulu rozpuštění opravné položky k finanční investici (Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.). V roce 2019 se jednalo o nárůst úroků z úvěru a tvorbu opravné položky k finanční investici (Veolia Energie Kolín, a.s.).

2. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Koncernový „cash pooling“: Jaký výnosový úrok naše společnost inkasuje za ukládání přebytečné hotovosti? Jaký nákladový úrok naše společnost platí za poskytování prostředků? Jaké konkrétní způsoby úročení jsou u výnosových úroků a jaké u nákladových úroků v souvislosti s transakcemi vázanými na koncernový „cash pooling“? [Zpráva o podnikatelské činnosti, strany 20, 94, 100-101].
Vysvětlení:
Úroky jsou počítány ze zůstatků na cashpoolových (CP) účtech denně, skupina Veolia posílá vyúčtování úroků na kvartální bázi, kterými jsou korigovány měsíční dohadné položky úrokových nákladů a výnosů z CP. Evidence zůstatků CP účtů je v systému Next a je dostupný účetní jednotce. Výše přijatých úroků z CP účtu je zahrnuta v částce 5 543 tis. Kč, viz str. 86 Výroční zprávy. Výnosový i nákladový úrok představují pouze nižší jednotky procenta.

3. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Cena emisních povolenek: Menší zdroje nemají cenu tepla zatíženou cenami povolenek. Jaký je podíl těchto malých zdrojů tepla na celkových výkonech a finančních příjmech naší společnosti? [Zpráva o podnikatelské činnosti, str. 31].
Vysvětlení:
Podíl malých zdrojů s příkonem do 20 MW včetně (limit pro zařazení zařízení do systému pro obchodování s emisními povolenkami dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v platném znění) činí méně než 10 %.


4. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Testy na snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku: Prosím, můžete vysvětlit a doložit příslušnými vzorci a použitými vstupními hodnotami, jak byla kalkulována pro tyto účely diskontní sazba (resp. WACC = průměrné vážené náklady kapitálu) ve výši 6,9 %? [Příloha k ÚZ 2019, str. 78-79].
Vysvětlení:
WACC je počítán centrálně mateřskou společností a bere v potaz průměrné vážené náklady kapitálu. Hodnota se stanovuje pro konkrétní země započítáním rizikové přirážky dle ratingu jednotlivých zemí. Pro Českou republiku byla hodnota stanovena na 6,9 % a byla vypočítána jako základní sazba pro ČR ve výši 6,8 % plus přirážka kurzového rizika ve výši 0,1 %. Výpočet podléhá ověření nezávislého auditora.

5. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Vyplacené dividendy:
 1. Kolik akcionářů si doposud nevyzvedlo dividendu vyplácenou za účetní roky 2017 a 2018? Prosím uveďte vždy samostatně za každý z uvedených roků.
  Vysvětlení:
  Nevyplacené dividendy:
  rok 2017 - v celkové výši 3,616 tis. Kč celkem 1 600 drobných akcionářů
  rok 2018 - v celkové výši 2,854 tis. Kč celkem 1 617 drobných akcionářů
 2. Jakým způsobem je vyplácena dividenda hlavnímu akcionáři, mám na mysli organizačně-transakční parametry s ohledem na kurz CZK vs. hlavní cizí měny. Například, hlavní akcionář obdrží dividendu na účet vedený v CZK nebo hlavní akcionář obdrží dividendu na účet vedený v EUR (či v jiné cizí měně) v den výplaty dividendy nebo „později ve 3leté lhůtě“ s ohledem na aktuální situaci nebo očekávaný výhled na FOREX trzích?
  Vysvětlení:
  Dividenda vyplácená hlavnímu akcionáři (naposledy v roce 2019 ze zisku roku 2018) je vyplácena v CZK v den výplaty. Společnost nenese ani náklady, ani rizika spojená s konverzí měn.

6. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Dividendová politika: Jak je uvažováno s naložením kumulovaných zisků evidovaných na účtech „fondu ze zisku“ a „nerozděleného zisku minulých let“?
Vysvětlení:
V současné situaci není vhodné zisk ani nerozdělený zisk mezi akcionáře rozdělit vzhledem k očekávanému zhoršení globální hospodářské situace, a dále s ohledem na významné ekologické investice vyžadované v příštích letech legislativou, které bude muset Společnost uskutečnit. Ponechání nerozděleného zisku ve Společnosti bude mít pozitivní vliv na výši vlastního kapitálu Společnosti a přispěje k vytvoření stabilních podmínek pro překlenutí případné ekonomické krize se zachováním investičních výdajů, které je nutno uskutečnit. Plánované investice jsou z velké části vynuceny evropskou legislativou a jejich realizace je podmínkou pro pokračování provozu Společnosti. Jak dále plyne z finančních výkazů společnosti z minulých let, které jsou všem akcionářům dostupné ve Výročních zprávách, trendem posledního období je snižování peněžních toků z provozní činnosti Společnosti. Původcem tohoto trendu je zejména zvyšování ceny paliva (uhlí) a markantní nárůst nákladů spojených s pořizováním emisních povolenek, jenž je vyvolán jak zvyšováním jejich ceny, tak snižováním jejich bezplatné alokace Společnosti. Pro zvrácení tohoto trendu jsou rovněž potřebné výše zmíněné investice, které budou financovány mj. také z vlastních peněžních prostředků. Zmiňovaný účet „nerozděleného zisku minulých let“ je účetní položka, které však neodrážejí stav peněžní hotovosti, jež má Společnost k dispozici.

7. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Soudní spory: Jsou proti naší společnosti nebo proti některé ze společností skupiny (tj. proti některé ovládané naší společností) vedené nějaké soudní spory ze strany akcionářů stávajících či bývalých? Pokud ano, prosím, identifikujte tyto soudní spory příslušným soudem, číslem jednacím, uveďte stručně důvod sporu.
Vysvětlení:
V současné době není doposud pravomocně ukončen soudní spor o přezkoumání přiměřenosti protiplnění za vytěsnění akcionářů ze společnosti Veolia Energie Kolín, a.s. Spor je v tuto chvíli veden u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cmo 135/2019.

8. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Kolik ostatních kapitálových fondů má společnost? Co si pod tím mohu představit – jedná se o jeden nebo více fondů? Mají fondy nějaká pravidla či směrnice? Uveďte způsob, jakým představenstvo s těmito fondy nakládá.
Vysvětlení:
Největší část ostatních kapitálových fondů vznikla při fúzích s jinými společnostmi. Jedná se o nerozdělené zisky nebo rezervní fondy fúzovaných společností. S nakládání s těmito fondy nejsou interními směrnicemi Společnosti stanovena žádná závazná pravidla.

9. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Kolik činily výdaje na podpůrné služby? Je efektivní realizovat nákup/prodej elektřiny, když po zohlednění všech výdajů spojených s takovým obchodováním nejsou zisky tak vysoké?
Vysvětlení:
Společnost Veolia Energie ČR, a.s. podpůrné služby poskytuje, tedy prodává, v závislosti na dispozici výrobních zařízení. Podpůrné služby nejsou výdajem, ale tržbou, která je zahrnuta v položce tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrné služby str. 21. Nákup a prodej elektřiny se realizuje z důvodu operativních výkyvů v disponibilitě jednotlivých výrobních zařízení tak, abychom mohli realizovat již předem nasmlouvané objemy výroby a prodejů elektřiny. Tyto aktivity netvoří primární činnost společnosti a mají pouze charakter doplnění již předem smluvených kontraktů v případě výpadku některých z výrobních zařízení.

10. Znění požadavku na vysvětlení:
Prosím vysvětlete: Jaký objem a jaké investice byly plánovány na rok 2020 a 2021? Byly nakonec realizovány?
Vysvětlení:
Původní investiční plán pro rok 2020 činil téměř 1 miliardu Kč. Tento plán se zejména z důvodu dopadu pandemie COVID19 právě reviduje, a tedy nelze nyní aktuálně přesnou odpověď poskytnout.
Plán investic pro rok 2021 nebyl doposud schválen dozorčí radou Společnosti, a nemůže být proto poskytnut.

V Ostravě dne 29. 7. 2020


představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

10. 7. 2020 - Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 8. 7. 2020 doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 15. července 2020, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.

Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč takto:
Příděl 3 200 000,- Kč do sociálního fondu
  471 966 966,- Kč na podíl na zisku akcionáři (dividendy)
  50 072 024,18 Kč do nerozděleného zisku

Zdůvodnění:
V souvislosti s mimořádnou zdravotní situací celosvětové pandemie COVID 19 navrhujeme příděl do sociálního fondu pro zaměstnance naší společnosti.
Dále navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 6,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektujeme na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům a rovněž na mimořádnou zdravotní situaci v důsledku celosvětové pandemie COVID 19.
Naše společnost má v nerozděleném zisku k 31. 12. 2019 částku 2,356 miliardy Kč (pozn. Společnosti: v protinávrhu zřejmě mylně uveden rok 2020) a ve fondech ze zisku 1,965 miliardy Kč. Za této situace není nezbytně nutné převádět celý vytvořený zisk za rok 2019 na účet nerozděleného zisku. Navrhujeme zaměstnancům naší firmy přidělit do sociálního fondu částku ve výši 3,2 mil. Kč, která bude sloužit k výplatě odměn zaměstnancům.
Výplatu společnost provede následujícím způsobem:
 1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Veolia Energie ČR, a.s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 15. 7. 2020 zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.
 2. Den zahájení výplaty je stanoven na 3. 8. 2020. Řádný termín výplaty od 3. 8. 2020 do 31. 10. 2020.
 3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:
  1. Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti. Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle 2/3 na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku, např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby – města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.
  2. Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti. Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.
 4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.
  1. Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).
  2. Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).
 5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:​
  1. Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu od 3. 8. 2020 (pozn. Společnosti: v protinávrhu zřejmě mylně uveden rok 2018), pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.
  2. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.
 6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.
 7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh představenstvo odůvodnilo tím, že na rozdíl od předchozích účetních období, není vhodné zisk mezi akcionáře rozdělit vzhledem k očekávanému zhoršení globální hospodářské situace, a dále s ohledem na významné ekologické investice vyžadované v příštích letech legislativou, které bude muset Společnost uskutečnit. Způsob rozdělení zisku navrhovaný představenstvem bude mít pozitivní vliv na výši vlastního kapitálu Společnosti a přispěje k vytvoření stabilních podmínek pro překlenutí případné ekonomické krize se zachováním investičních výdajů, které je nutno uskutečnit.
Plánované investice jsou z velké části vynuceny evropskou legislativou a jejich realizace je podmínkou pro pokračování provozu Společnosti. Jak dále plyne z finančních výkazů společnosti z minulých let, které jsou všem akcionářům dostupné ve Výročních zprávách, trendem posledního období je snižování peněžních toků z provozní činnosti Společnosti. Původcem tohoto trendu je zejména zvyšování ceny paliva (uhlí) a markantní nárůst nákladů spojených s pořizováním emisních povolenek, jenž je vyvolán jak zvyšováním jejich ceny, tak snižováním jejich bezplatné alokace Společnosti. Pro zvrácení tohoto trendu jsou rovněž potřebné výše zmíněné investice, které budou financovány mj. také z vlastních peněžních prostředků Společnosti.
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny výše uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření podmínek, které zajistí stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 akcionářům formou dividendy nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhem akcionáře nesouhlasí.

Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu10. 6. 2020 - Pozvánka na valnou hromadu 15. 7. 2020

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 15. července 2020 od 9.00 hodin do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pořad valné hromady

 • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
 • Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
 • Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2019.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
 • Určení auditora účetní závěrky.
 • Ukončení valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu - 15. 7. 2020

Pozvánka na valnou hromadu - 15. 7. 2020

Výroční zpráva 2019

Plná moc fyzické osoby

Plná moc právnické osoby

11. 7. 2019 - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře
DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE
dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“


Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitosti k požadavkům akcionáře na vysvětlení, které byly učiněny na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 26. 6. 2019 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k nimž pro jejichž složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů.

1. Znění požadavku na vysvětlení:
Jaké fondy ze zisku nebo statutární nebo účelové vytvořila naše společnost. Jaký byl jejich stav k 1. 1. 2018 a k 31. 12. 2018?

Vysvětlení:
Společnost Veolia Energie ČR, a.s. eviduje v účetnictví pouze ostatní kapitálové fondy a jejich tvorba je blíže popsána ve výroční zprávě společnosti za rok 2018 v bodě 22 přílohy k nekonsolidované účetní závěrce. Účetní hodnota se od roku 2014 nemění s výjimkou změny hodnot v souvislosti s aktualizací hodnoty derivátů (zajištění kurzových rizik), o kterých se podle pravidel IFRS účtuje přes vlastní kapitál.


2. Znění požadavku na vysvětlení:
Jaké jsou pravidla čerpání těchto fondů, směrnice vnitropodnikové, pravidla účetnictví, pravidla schválení (prosím o kopii těchto pravidel)?

Vysvětlení:
Neexistují žádná specifická pravidla pro čerpání ostatních kapitálových fondů, taková pravidla nejsou stanovena ani vnitřními předpisy společnosti.


představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.


26. 6. 2019 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2018
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 26. 6. 2019 schválila výplatu dividend za rok 2018.
1. Výše dividendy
Výše dividendy činí 10,00 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro zdanění dividendy zahraničním akcionářům se postupuje podle příslušných mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění po předložení ověřeného potvrzení o daňovém domicilu.
2. Rozhodný den
Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů pořízeného ke dni 19. 6. 2019.
3. Termín splatnosti
Dividenda je splatná do 26. 9. 2019. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 26. 9. 2022.
4. Místo a způsob výplaty dividendy
Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 19. 6. 2019.
Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu. V případě, kdy akcionář jako fyzická osoba již v minulosti zaslal nebo zašle podepsanou žádost s úředně ověřeným podpisem akcionáře přímo společnosti do 31. 7. 2019, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě, že akcionář jako právnická osoba nemá registrované bankovní spojení pro výplatu dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je povinna zaslat společnosti žádost s úředně ověřeným podpisem o výplatu dividend na bankovní účet každým rokem.
V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
 • fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem,
 • právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti. Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování.
5. Dodatečná výplata dividendy
Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 26. 9. 2022.
6. Informace pro akcionáře
Žádáme zahraniční akcionáře, aby ověřili, zda jejich banka přijímá měnu CZK. Odeslaná dividenda se v některých případech společnosti vrací, avšak ponížena o poplatky banky. V daném případě, prosím, oznamte společnosti řádným způsobem jiné bankovní spojení pro výplatu dividendy u banky, která měnu CZK přijímá.
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

Oznámení o výplatě dividendy za rok 2018

Žádost o výplatu dividend na bankovní účet 2019

22. 5. 2019 - Pozvánka na valnou hromadu 26. 6. 2019

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO:45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den 26. června 2019 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

I. Pořad valné hromady

 • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
 • Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
 • Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2018.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
 • Volba členů dozorčí rady.
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 • Určení auditora účetní závěrky.
 • Ukončení valné hromady.

1 - Pozvánka na valnou hromadu Veolia Energie ČR

2 - Návrhy smluv o výkonu funkce

3 - Výroční zpráva Veolia Energie ČR za rok 2018

4 - Plná moc - fyzické osoby

5 - Plná moc - právnické osoby

6 - Žádost o výplatu dividend na bankovní účet 2019

7 - Profesní profily navrhovaných členů DR

19. 6. 2018 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2017

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 19. 06. 2018 schválila výplatu dividend za rok 2017.


1. Výše dividendy
Výše dividendy činí 12,92 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
2. Rozhodný den
Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů a pořízeného ke dni 12. 06. 2018.
3. Termín splatnosti
Dividenda je splatná do 19. 09. 2018. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 19. 09. 2021.
4. Místo a způsob výplaty dividendy
Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 12. 06. 2018.
Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu.
V případě, kdy akcionář jako fyzická osoba již v minulosti zaslal nebo zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo společnosti do 31. 07. 2018, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě, že akcionář jako právnická osoba nemá registrované bankovní spojení pro výplatu dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je povinna zaslat společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost o výplatu dividend na bankovní účet každým rokem.
V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
 • fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem,
 • právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti.
Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování.
5. Dodatečná výplata dividendy
Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 19. 09. 2021.
6. Informace pro akcionáře
Žádáme zahraniční akcionáře, aby ověřili, zda jejich banka přijímá měnu CZK. Odeslaná dividenda se v některých případech společnosti vrací, avšak ponížena o poplatky banky. V daném případě, prosím, oznamte společnosti řádným způsobem jiné bankovní spojení pro výplatu dividendy u banky, která měnu CZK přijímá.


představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

Oznámení o výplatě dividendy za rok 2017

Žádost o výplatu dividendy na bankovní účet za rok 2017

18. 6. 2018 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 19. června 2018, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.

Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend takto:
Dividendy k rozdělení mezi akcionáře 1 016 302 200,12 CZK
Nerozdělený zisk minulých let
Příděl do nerozděleného zisku
1 132 412 072,18 CZK
434 572,78 CZK

CELKEM

2 149 148 845,08 CZK

Valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 12,92 Kč na 1 akcii před zdaněním a tato bude vyplacena akcionářům, kteří jsou
k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 12. června 2018. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.


Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn v pozvánce na valnou hromadu, dividendu ve výši celkem 1 016 736 772,90 Kč před zdaněním s tím, že dividenda za jednu akcii má činit 12,93 Kč před zdaněním – tato částka představovala výši dividendy na jednu akcii po zaokrouhlení na dvě desetinná místa. Za účelem vyplacení původně navrhované částky na jednu akcii by bylo nutné pro vyplacení celkové částky podílu na zisku použít část nerozděleného zisku z minulých let.
Představenstvo Společnosti se ztotožňuje s protinávrhem akcionáře a s ním souhlasí, když k výplatě je navrhována dividenda ve výši 12,92 Kč na jednu akcii před zdaněním, tedy v celkové výši 1 016 302 200,12 Kč před zdaněním. Na navrhovanou celkovou výši dividendy na jednu akcii není zapotřebí použít část nerozděleného zisku z minulých let. Zbylá část zisku za rok 2017 ve výši 434 572,78 Kč bude převedena jako příděl do nerozděleného zisku z minulých let. Na valné hromadě Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti (čl. 17 odst. 7).

Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska představenstva k protinávrhu18. 5. 2018 - Pozvánka na valnou hromadu 19. 6. 2018
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 19. června 2018 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.
I. Pořad valné hromady
• Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
• Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
• Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
• Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2017.
• Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
• Rozhodnutí o změně stanov.
• Volba členů dozorčí rady.
• Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
• Určení auditora účetní závěrky.
• Ukončení valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu 19. 6. 2018

Příloha č. 1 k pozvánce na valnou hromadu 19. 6. 2018

Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu 19. 6. 2018

Stanovy - návrhy úprav v revizích

Stanovy - návrhy úprav v čistopise

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2017

Žádost o výplatu dividendy 2017

Plná moc pro fyzické osoby na valnou hromadu

Plná moc pro právnické osoby na valnou hromadu

22. 6. 2017 - Oznámení o výplatě dividendy za rok 2016

Představenstvo společnosti

Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318,
oznamuje,
že řádná valná hromada konaná dne 22. 06. 2017 schválila
výplatu dividend za rok 2016.

1. Výše dividendy
Výše dividendy činí 16,80 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

2. Rozhodný den
Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů a pořízeného ke dni 15. 06. 2017.

3. Termín splatnosti
Dividenda je splatná do 22. 09. 2017. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 22. 09. 2020.

4. Místo a způsob výplaty dividendy
Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 15. 06. 2017.
Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu.
V případě, kdy akcionář jako fyzická osoba již v minulosti zaslal nebo zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo společnosti do 31. 07. 2017, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě, že akcionář jako právnická osoba nemá registrované bankovní spojení pro výplatu dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je povinna zaslat společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost o výplatu dividend na bankovní účet každým rokem.
V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:

 • fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem,
 • právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.

Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti.
Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování.
5. Dodatečná výplata dividendy
Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 22. 09. 2020.


představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.

Oznámení o výplatě dividendy za rok 2016

19. 6. 2017 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře
OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 22. června 2017, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.

Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a schvaluje rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend takto:
 
Dividendy 1 321 507 504,80 CZK
Nerozdělený zisk minulých let 1 105 327 863,18 CZK
CELKEM 2 426 835 367,98 CZK
   

Valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 16,80 Kč na 1 akcii před zdaněním a tato bude vyplacena akcionářům, kteří jsou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 15. června 2017. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém původním návrhu, který byl zveřejněn v pozvánce na valnou hromadu, dividendu ve výši 4,09 Kč na 1 akcii (celkem 321 724 148, 49 Kč). Tato výše dividendy odpovídala dosaženému hospodářskému výsledku Společnosti za rok 2016. Akcionářem navržená částka 16,80 Kč na 1 akcii (celkem 1 321 507 504,80 Kč) se shoduje s úrovní dividendy vyplacené v roce 2016. K dosažení navrhované částky dividendy za rok 2016 - v případě jejího schválení valnou hromadou - by byla použita část nerozděleného zisku z minulých let. Na valné hromadě Společnosti bude o návrzích hlasováno v souladu se stanovami Společnosti (čl. 17 odst. 7).
představenstvo společnosti

Veolia Energie ČR, a.s.

Oznámení o podání protinávrhu akcionáře 19. 6. 2017

15. 5. 2017 - Pozvánka na valnou hromadu 22. 6. 2017
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 22. června 2017 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.
Pořad valné hromady
 • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 • projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 • vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti,
 • schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2016,
 • rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
 • volba člena dozorčí rady,
 • schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
 • určení auditora účetní závěrky,
 • ukončení valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu 22. 6. 2017

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2016

Smlouva o výkonu funkce Pavel Baránek

Žádost o výplatu dividendy

Plná moc pro fyzické osoby na valnou hromadu

Plná moc pro právnické osoby na valnou hromadu

30. 6. 2016 - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře
DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE
dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“


Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitosti k požadavku akcionáře na vysvětlení, který byl učiněn na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 21. 06. 2016 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k němuž pro jeho složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů.

Znění požadavku na vysvětlení:
Dotaz na položku – náklady na nakoupenou energii, které od 2014 vzrostly o 700 mil. Kč, ačkoliv příjmy vzrostly o 500 mil. Kč. Proč ta disproporce, když ceny elektrické energie na trhu šly dolů? Proč došlo ke zvýšení nákladů na nákup elektřiny a současně daná situace nepřinesla zvýšení výnosů?
Vysvětlení:
Pro porovnání hodnot je nutno ukazatel Tržby za prodej a přeprodej elektřiny a podpůrných služeb upravit o prodej ​vyrobené elektřiny, přeprodej elektřiny a prodej podpůrných služeb. Pak je tento ukazatel porovnatelný s ukazatelem Náklady na nakoupenou elektřinu. V roce 2014 i v roce 2015 byla nakoupená elektřina prodávána celkově s marží, v roce 2015 celková marže poklesla. Důvodem poklesu marže jsou nižší ceny elektřiny v roce 2015 ​a možnosti trhu​.


představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
Oznámení o výplatě dividendy za rok 2015
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 21. 06. 2016 schválila výplatu dividend za rok 2015.

Oznámení o výplatě dividendy za rok 2015

20. 4. 2016 - Pozvánka na valnou hromadu 21. 6. 2016

Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 21. června 2016 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pořad valné hromady
• Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
• projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
• vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti,
• schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2015,
• rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
• volba členů dozorčí rady,
• schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady,
• určení auditora účetní závěrky,
• ukončení valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu 21. 6. 2016

Plná moc pro fyzické osoby na valnou hromadu

Plná moc pro právnické osoby na valnou hromadu

Žádost o výplatu dividendy

Smlouva o výkonu funkce Mgr. Petr Štulc, Dr. - nová

Smlouva o výkonu funkce Ing. Zdeněk Duba - nová

Smlouva o výkonu funkce Ing. Zdeněk Duba - podepsaná

Výroční zpráva Veolia Energie ČR 2015

7. 7. 2015 Oznámení - Dodatečné vysvětlení pro akcionáře
DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ PRO AKCIONÁŘE
dle ust. § 358 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, v souladu s ust. § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 17 odst. 6) stanov Společnosti, poskytuje akcionářům vysvětlení záležitostí k požadavkům akcionáře na vysvětlení, které byly učiněny na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 26. 06. 2015 v 9:00 hodin, dále jen „Valná hromada“, a k nimž pro jejich složitost nebylo vysvětlení poskytnuto na Valné hromadě a je nyní poskytováno v dodatečné zákonné lhůtě 15 dnů.
1. Znění požadavku na vysvětlení:
Co je ostatní finanční investice ve výši 844 855 tis. Kč?
Vysvětlení:
Jedná se zejména o úpravu dlouhodobých aktiv skupiny v souladu s Mezinárodním účetním standardem IAS 17 - Leasingy. V účetní závěrce dceřiné společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČO: 278 26 554, je takto vykázaná pohledávka z titulu provedeného technického zhodnocení na majetku OKD, a.s., IČO: 268 63 154, který je využívaný společností pro dodávky tepla a vzduchu. Podle IAS 17 a IFRIC 4 je tento majetek klasifikován pod kontrolou společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., a to ve výši 765 910 tis. Kč. V účetní závěrce společnosti Veolia Energie ČR, a.s. jsou takto upravena dlouhodobá aktiva o technické zhodnocení provedené na majetku odběratelů ve výši 26 669 tis. Kč. V této pozici je dále v konsolidované závěrce uvedena dlouhodobá jistina společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o., IČO: 258 46 159, složená u Operátora trhu s elektřinou ve výši 52 263 tis. Kč a dlouhodobá pohledávka společnosti AmpluServis, a.s., IČO: 651 38 317 ve výši 13 tis. Kč.
2. Znění požadavku na vysvětlení:
Jaká je výše dividend přijatých společností v roce 2014, které jsou hlavním důvodem pro výši výsledku z finančních operací ve výši 880 666 tis. Kč?
Vysvětlení:
V roce 2014 společnost Veolia Energie ČR, a.s. přijala dividendy v celkové výši 908 317 tis. Kč. Jedná se dividendu od společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČO: 27826554, ve výši 604 672 tis. Kč, Veolia Energie Kolín, a.s., IČO: 451 48 091, ve výši 256 499 tis. Kč, Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., IČO: 49790676, ve výši 20 000 tis. Kč, Olterm & TD Olomouc, a.s., IČO: 476 77 511, ve výši 13 864 tis. Kč a od společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 45273600, ve výši 13 282 tis. Kč.
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
Žádost o výplatu dividend za rok 2014 na bankovní účet

Žádost o výplatu dividend na bankovní účet za rok 2014

26. 6. 2015 - Oznámení o výplatě dividend za rok 2014
Představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318,
oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 26. 06. 2015 schválila výplatu dividend za rok 2014.
1. Výše dividendy
Výše dividendy činí 26,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
2. Rozhodný den
Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeným Centrálním depozitářem cenných papírů pořízeného ke dni 19. 06. 2015.
3. Termín splatnosti
Dividenda je splatná do 26. 09. 2015. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 26. 09. 2018.
4. Místo a způsob výplaty dividendy
Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 19. 06. 2015.
Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu.
V případě, kdy akcionář již v minulosti zaslal nebo zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo společnosti do 20. 07. 2015, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
- fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem,
- právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti.
Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování.
5. Dodatečná výplata dividendy
Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 26. 09. 2018.
Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva

Oznámení o výplatě dividendy za rok 2014

25. 5. 2015 - Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 26. června 2015 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pozvánka na Valnou hromadu 26. 6. 2015


I. Pořad valné hromady
• Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
• projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
• zpráva výboru pro audit o kontrolní činnosti,
• vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti,
• schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
• schválení používání Mezinárodních účetních standardů IFRS,
• odvolání členů výboru pro audit,
• určení auditora účetní závěrky,
• ukončení valné hromady.
II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. červen 2015. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.
Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Veolia Energie ČR, a.s., právní ředitel, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.
III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů
Základní kapitál společnosti Veolia Energie ČR, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.
IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014
V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 ověřené auditorem:
řádná účetní závěrka nekonsolidovaná /tis.Kč/ konsolidovaná /tis.Kč/
Aktiva celkem 14 413 722 15 425101
Základní kapitál 3 146 447 3 146 447
Rezervní fond -- 21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním 2 312 684 2 001 799
Hospodářský výsledek za účetní období 2 045 629 1 623 189
Bankovní úvěry -- --
Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.
V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění
1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou.
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.
2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2014 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2014, rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.
Tvorba zisku:
Hospodářský výsledek před zdaněním 2 312 683 055,86 Kč
Daň z příjmů splatná 287 740 200,00 Kč
Daň z příjmů odložená -20 685 000,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Nerozdělený zisk minulých let
CELKEM
2 045 627 855,86 Kč
2 102 312 606,92 Kč
4 147 940 462,78 K

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 26,- Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 19. června 2015. Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.
3. Valná hromada schvaluje používání Mezinárodních účetních standardů IFRS společností pro účtování a sestavování účetní závěrky až do konce účetního období roku 2015 a schvaluje jejich používání i pro roky budoucí.
Zdůvodnění:
V roce 2015 nastává splatnost dluhopisů vydaných společností Veolia Energie ČR, a.s. a tato skutečnost má vztah k uplatňování Mezinárodních účetních standardů ve skupině Veolia Energie v České republice. Podle § 19a odst. 3 zákona o účetnictví platí, že pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou již nejsou obchodovány na žádném z evropských regulovaných trhů a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud emitované cenné papíry přestanou být kotovány na burze v průběhu roku 2015, musí valná hromada již pro rok 2015 učinit rozhodnutí, že normy IFRS bude účetní jednotka uplatňovat až do konce účetního období roku 2015. Ve vztahu k roku 2016 a pro další roky pak dle stávající právní úpravy může společnost postupovat podle § 19a odst. 7 nebo 8 zákona o účetnictví, tj. valná hromada může rozhodnout o uplatňování IFRS.
Vzhledem k tomu, že v rámci harmonizace účtových osnov ve skupině Veolia se nadále počítá se standardy IFRS a společnost je součástí konsolidované účetní závěrky sestavované podle IFRS, je navrhováno pokračovat v účtování podle Mezinárodních účetních standardů IFRS v roce 2015 a v letech příštích.
4. Valná hromada odvolává člena výboru pro audit, pana Philippe Beauté, nar. 21. 12. 1951, bytem Rue Sainte Radegonde 34, 78100 Saint Germain en Laye, Francouzská republika, s účinností k 31. 12. 2015.
5. Valná hromada odvolává členku výboru pro audit, paní Isabelle Picard, nar. 18. 05. 1954, bytem Route De Noisy 13, 78620 L´Etang La Ville, Francouzská republika, s účinností k 31. 12. 2015.
6. Valná hromada odvolává člena výboru pro audit, pana Miroslava Nováka, nar. 25. 06. 1972, bytem Ostrava – Poruba, Hlavní třída 867/3, 708 00, Česká republika, s účinností k 31. 12. 2015.
Zdůvodnění k rozhodnutím 4 až 6:
Dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. Podle ust. § 2a zákona o auditorech však společnost Veolia Energie ČR, a.s. přestává být v roce 2015 jako emitent cenných papírů (dluhopisů) subjektem veřejného zájmu, a to po splatnosti vydaných dluhopisů (jak je uvedeno ve zdůvodnění k návrhu usnesení č. 3 této pozvánky), které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ve státě Evropské unie (v případě společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na volném trhu Burzy cenných papírů Praha), a povinnost mít zřízený výbor pro audit pro ni zaniká. Z výše uvedeného se navrhuje odvolat členy výboru pro audit s účinností ke dni 31. 12. 2015. Pro úplnost se doplňuje, že výbor pro audit jakožto orgán společnosti zůstane dle stanov společnosti formálně zachován, v rámci ekonomických a administrativních úspor však bude neobsazen po dobu, kdy není zákonem daná povinnost mít výbor pro audit zřízen. Pokud u společnosti Veolia Energie ČR, a.s. budou v budoucnu opětovně naplněny zákonné podmínky pro to, aby společnost měla povinně zřízen výbor pro audit, budou jeho členové příslušným orgánem společnosti opět zvoleni a tento orgán obsazen.
7. Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2015 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71.
Zdůvodnění: Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba.
VI. Nahlížení do dokumentů
Účetní závěrka za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2014 jsou k nahlédnutí od 26. května 2015 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu finančního ředitele a v kanceláři vedoucího útvaru účetnictví a financování (č. dv. 227 a 230) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.veoliaenergie.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva

Plná moc Právnické osoby

Plná moc Fyzické osoby

Výroční zpráva 2014

Žádost o výplatu dividend na bankovní účet za rok 2014

23. 10. 2014 - Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 26. listopadu 2014 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pozvánka na Valnou hromadu 14. 5. 2014

I. Pořad valné hromady

• Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
• rozhodnutí o změně stanov, • schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady,
• ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. listopad 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.

III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hla

Základní kapitál společnosti Dalkia Česká republika, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.

IV. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatelem valné hromady paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou.

Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.

2. Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti [viz text návrhu změny stanov] s účinností od 1. ledna 2015.

Zdůvodnění:
souladu s ust. § 421 odst. 2 ZOK patří do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov. V návaznosti na změnu akcionářské struktury skupiny Dalkia se navrhuje, aby valná hromada rozhodla o změně obchodní firmy společnosti Dalkia Česká republika, a.s. změnou stanov společnosti a současně se navrhuje doplnění stanov o změny, které se jeví být potřebnými s ohledem na dosavadní praktickou zkušenost s konáním valné hromady a výplatou dividendy, to vše s účinností od 1. ledna 2015. Podrobné zdůvodnění k jednotlivým navrhovaným změnám stanov je uvedeno níže v textu.

Návrh změny stanov:

I. Odst. 1 článku 2 „Obchodní firma a sídlo společnosti“ nově zní takto:

1) Obchodní firma společnosti zní: Veolia Energie ČR, a.s.

Zdůvodnění:
V návaznosti na změnu akcionářské struktury skupiny Dalkia spočívající v převzetí podílu vlastněného společností Electricité de France, S.A. společností Veolia S.A. ve společnosti Dalkia S.A.S. a v její dceřiné společnosti Dalkia International S.A. a následné změně obchodní firmy společnosti Dalkia International S.A. na Veolia Energie International S.A. se navrhuje změna obchodní firmy společnosti Dalkia Česká republika, a.s. na Veolia Energie ČR, a.s.

II. Odst. 7 článku 17 „Jednání valné hromady“ nově zní takto:

7) V případě rozdílných návrhů k bodům programu podléhajícím schválení bude hlasováno tak, že nejprve se hlasuje o původním návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady. Pokud byl návrh k určitému bodu programu přijat, o dalších návrzích k témuž bodu programu se již nehlasuje. Zdůvodnění: Navrhována změna stanov je považována za praktickou s ohledem na skutečnost, že pokud je návrh k určitému bodu programu přijat, není již fakticky a z logiky věci možné k témuž bodu programu opětovně hlasovat. Je nicméně vhodné pro odstranění všech pochybností toto ve stanovách výslovně uvést.

III. Odst. 6 článku 18 „Hlasování a rozhodování valné hromady“ nově zní takto:

6) Při hlasování pomocí hlasovacích lístků účastníci valné hromady s právem hlasovat vyjádří své hlasy na hlasovacích lístcích s oznámeným číslem hlasování zakroužkováním slova PRO (souhlas) nebo slova PROTI (nesouhlas), které na výzvu předsedy valné hromady odevzdají skrutátorům. Pokud hlasující upravil hlasovací lístek jiným způsobem, považují se jeho hlasy za “zdržel se hlasování”, byly-li odevzdány hlasovací lístky s jiným než oznámeným číslem hlasovacího lístku, nejsou započteny mezi platné hlasy. Jestliže počet odevzdaných hlasů PRO nebo PROTI po provedeném hlasování dosáhne potřebné většiny hlasů pro schválení nebo neschválení projednávané věci, může to předseda oznámit valné hromadě, která pokračuje v dalším jednání. Přesný počet hlasů “pro”, “proti” a “zdržel se hlasování” je oznámen dodatečně v průběhu valné hromady a je uveden v zápise valné hromady.

Zdůvodnění:
Jedná se drobnou úpravu stávající formulace, která již je ve stanovách obsažena a která upravuje postup při hlasování za účelem urychlení průběhu valné hromady.

IV. Odst. 2 článku 20 „Počet členů a funkční období představenstva“ nově zní takto:

2) Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky podle právních předpisů.

Zdůvodnění:
Dle aktuální právní úpravy může být členem představenstva i právnická osoba. Proto je navrhováno toto doplnění. V. Odst. 4 článku 43 „Dividenda“ nově zní takto: 4) Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti. V případě, kdy akcionář zašle společnosti řádně vyplněnou a podepsanou žádost do data uveřejněného každoročně představenstvem společnosti v Oznámení o výplatě dividend, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet v této žádosti uvedený. Po daném datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Zdůvodnění: Jelikož pro účely výplaty dividendy je pro společnost primárně závazná evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, je navrhováno, aby pro účely výplaty dividendy měla přednost informace samotného akcionáře o bankovním účtu k výplatě, na který požaduje výplatu provést.

VI. Článek 47 „Účinnost stanov“ nově zní takto:

1) Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku dne 29. května 2014.

2) Tato změna stanov nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. Zdůvodnění: S ohledem na provedenou změnu stanov je navrhováno, aby tato informace včetně údaje o dni nabytí účinnosti byla ve stanovách uvedena.

3. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Martina Bernarda, a to s účinností od 1. července 2014.

Zdůvodnění:
le ust. § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouva o výkonu funkce upravující práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Pan Ing. Martin Bernard byl zvolen členem dozorčí rady valnou hromadou dne 19. června 2014. Nyní je navrhováno schválit smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Bernarda uzavřenou dne 1. července 2014, a to zpětně od okamžiku jejího uzavření. Smlouva o výkonu funkce je k dispozici na internetových stránkách www.dalkia.cz a v sídle společnosti.

V. Nahlížení do dokumentů

Návrh změny stanov a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou zdarma k nahlédnutí od 26. října 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na útvaru náměstka ředitele pro právní vztahy (č. dv. 502 a 520) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva

Smlouva o výkonu funkce Ing. Bernard

Plná moc Fyzické osoby

Plná moc Právnické osoby

11. 9. 2014 - Informace akcionářům ze Slovenské republiky ohledně výplaty dividend

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v roce 2014 došlo vlivem legislativních změn v České republice rovněž ke změně způsobu výplaty dividend slovenským akcionářům. Doposud výplatu dividend na Slovensku zajišťovala banka, které akcionáři v minulosti sdělili svá bankovní spojení. Dotyčná banka však tuto výplatu na Slovensku již pro společnost Dalkia Česká republika, a.s. neprovádí.

Z výše uvedeného důvodu nedošlo doposud k výplatě dividend akcionářům, kteří nemají zřízené majetkové účty cenných papírů a prostřednictvím nich navedená bankovní spojení v evidenci akcionářů Centrálního depozitáře cenných papírů, a těm, kteří nesdělili přímo společnosti svá bankovní spojení.

Dovolujeme si Vás tedy vyzvat k tomu, abyste opět oznámili, tentokráte přímo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., své bankovní spojení pro výplatu dividend za rok 2013 a pro roky budoucí. Je nám líto, že se letos výplata výnosu z akcií z důvodu změny legislativy komplikuje a oddaluje, nicméně, oznámíte-li nám na k tomu připraveném formuláři s úředně ověřeným podpisem akcionáře své bankovní spojení, v budoucnu bude výplata dividend probíhat stejným bezproblémovým způsobem jako v minulosti.

Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme pěkný den.

Ing. Zdeněk Duba
předseda představenstva

Informace akcionářům ze Slovenské republiky ohledně výplaty dividend

19. 6. 2014 - Oznámení o výplatě dividend za rok 2013

Představenstvo společnosti
Dalkia Česká republika, a.s.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193410,
společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 318
oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 19.6.2014 schválila výplatu dividend za rok 2013.

 1. Výše dividendy
  Výše dividendy činí 28,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč před zdaněním. Dividenda bude vyplácena po zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 2. Rozhodný den
  Rozhodným dnem k určení vlastnických práv pro výplatu dividend je rozhodný den k účasti na valné hromadě. Dividenda bude vyplácena podle výpisu z registru emitenta vedeným Centrálním depozitářem cenných papírů pořízeného ke dni 12.06.2014.
 3. Termín splatnosti
  Dividenda je splatná do 19.09.2014. Právo na dividendu se promlčuje po uplynutí zákonné lhůty dle § 629 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. dnem 19.09.2017.
 4. Místo a způsob výplaty dividendy
  Dividenda bude akcionářům vyplacena převodem na bankovní účet akcionáře podle stavu evidovaného v registru emitenta v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 12.06.2014.
  Akcionář může požádat o výplatu dividendy bankovním převodem na svůj účet v žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu.
  V případě, kdy akcionář zašle řádně vyplněnou a podepsanou žádost přímo společnosti do 15.07.2014, dojde k přednostní výplatě dividendy na bankovní účet uvedený v této žádosti akcionáře. Po tomto datu bude dividenda odeslána akcionáři na bankovní účet registrovaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
  V takovém případě zašlou akcionáři žádost doporučenou poštou, a to:
  • fyzické osoby s úředně ověřeným podpisem,
  • právnické osoby s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.
  Akcionáři mohou žádost o výplatu dividend bankovním převodem uplatnit i přímo v sídle společnosti.
  Žádost o výplatu dividend bankovním převodem musí být písemně zaslána nebo osobně uplatněna na adrese: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, útvar účetnictví a financování.
 5. Dodatečná výplata dividendy
  Akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří dividendu vyplatit, bude dividenda vyplacena na základě jejich písemné úředně ověřené žádosti zaslané do sídla společnosti podané nejpozději do data promlčení dividendy, tj. do 19.09.2017.

Oznámení o výplatě dividend za rok 2013

16. 5. 2014 - Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 19. června 2014 od 9.00 hod. do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárenská 5562/17, Ostrava - Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

Pozvánka na Valnou hromadu 19. 6.2014

I. Pořad valné hromady
 • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 • projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 • vyjádření výboru pro audit k prováděné kontrolní činnosti,
 • vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti,
 • schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
 • schválení převodu prostředků z rezervního fondu do ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých období,
 • volba členů dozorčí rady a výboru pro audit,
 • schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit,
 • určení auditora účetní závěrky,
 • ukončení valné hromady.
II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.
Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.
III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů
Základní kapitál společnosti Dalkia Česká republika, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.

IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013
V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem:
řádná účetní závěrka nekonsolidovaná /tis.Kč/ konsolidovaná /tis.Kč/
Aktiva celkem 14 274 089 15 536 098
Základní kapitál 3 146 447 3 146 447
Rezervní fond 629 289 706 629
Hospodářský výsledek před zdaněním 2 158 545 2 266 621
Hospodářský výsledek za účetní období 1 817 540 1 848 980
Bankovní úvěry -- --
Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.
V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění
1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, ověřovatele zápisu, pana Zdeňka Krakovského a pana Mgr. Stanislava Prokeše, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou.
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.
2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2013 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2013, rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zpracovalo v souladu s ust. § 66a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma.

Tvorba zisku:
Hospodářský výsledek před zdaněním 2 158 544 236,80 Kč
Daň z příjmu splatná 328 583 030,00 Kč
Daň z příjmů odložená 12 421 941,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1 817 539 265,80 Kč
Nerozdělený zisk minulých let OBDOBÍ 2 097 290 139,72 Kč
CELKEM 3 914 829 405,52 Kč

Návrh rozdělení zisku:
Příděl rezervnímu fondu 0,00 Kč
Dividendy 2 202 512 508,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let 1 712 316 897,52 Kč
CELKEM 3 914 829 405,52 Kč
Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 28,- Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 12. června 2014.Dividenda bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu společnosti.3. Valná hromada schvaluje převod prostředků z rezervního fondu do ostatních kapitálových fondů a nerozděleného zisku minulých období.Zdůvodnění:
V rámci řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 14. května 2014, je navrhováno, aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, a dále, jelikož zákon o obchodních korporacích již povinnost vytvářet rezervní fond neukládá, je současně navrhována změna stanov tak, že ze stanov se povinnost vytvářet rezervní fond vypouští. V návaznosti na uvedenou změnu stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku odpadá společnosti povinnost tvořit rezervní fond. V případě, že řádná valná hromada společnosti dne 14. května 2014 rozhodne, jak je uvedeno výše, navrhuje se převést prostředky přidělené do rezervního fondu v celkové hodnotě 629 289 288,46 Kč do nerozděleného zisku z minulých období v rozsahu, v jakém byly tvořeny ze zisku, a to v částce 378 535 000,00 Kč, a do ostatních kapitálových fondů v rozsahu, v jakém byly do rezervního fondu přiděleny z jiných zdrojů nebo jiným způsobem, v částce 250 754 288,46 Kč.
4. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Erica Gouy, dat. nar.: 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 15, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika.
5. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Maliku Ghendouri, dat. nar.: 09.07.1963, bytem Rue Pierre et Marie Curie 2, 75005 Paříž, Francouzská republika.
6. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Philippe Guitard, dat. nar.: 24.06.1960, bytem Pařížská 128/22, 110 00 Praha 1 - Josefov.
7. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Renaud Capris, dat. nar.: 30.08.1966, bytem Sip utca 8, 1028 Budapešť, Maďarská republika.
8. Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Erica Gouy, dat. nar.: 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 15, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika.
9. Valná hromada volí náhradním členem výboru pro audit pana Viktora Primuse, dat. nar.: 10.06.1981, bytem Nám. Hraničiarov 1, 851 03 Bratislava, Slovenská republika.
Zdůvodnění k návrhům usnesení 4. až 9.:
V rámci řádné valné hromady, která se uskuteční dne 14. května 2014, je navrhováno podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích, změna stanov společnosti a snížení počtu členů dozorčí rady z 12 na 6 členů. 5 členům dozorčí rady, paní Mgr. Evě Tmejové, panu Ing. Janu Myšíkovi, panu Ladislavu Kuglerovi, panu Bernard Thomas a panu Jérôme Ladrière končí funkčních období. Dalších 5 členů dozorčí rady, pan Ing. Martin Jašek, M.A, pan Philippe Beauté, pan François Vasse, pan Jean-Michel Mazalerat a pan Gérard Millière, odstoupili z funkce členů dozorčí rady.
Na základě odstoupení pana Philippe Beauté z funkce člena dozorčí rady ke dni 24.10.2013 a zvolení náhradním členem dozorčí rady pana Eric Gouy, finančního ředitele společnosti Dalkia International, je navrhováno zvolit pana Eric Gouy řádným členem dozorčí rady.
Na základě odstoupení pana Jean-Michel Mazalerat z funkce člena dozorčí rady ke dni 14.05.2014 a zvolení paní Maliky Ghendouri, výkonné ředitelky pro Zónu východní a střední Evropy společnosti Dalkia International, náhradní členkou dozorčí rady, je navrhováno zvolit paní Maliku Ghendouri řádnou členkou dozorčí rady.
Za účelem sestavení 6členné dozorčí rady je dále navrhováno zvolit členem dozorčí rady pana Philippe Guitard, generálního ředitele společnosti Veolia Voda Česká republika, a.s. a ředitele Veolie Environnement pro střední a východní Evropu, a pana Renaud Capris, generálního ředitele společnosti Dalkia Energia v Maďarské republice.
Na základě odstoupení pana Philippe Beauté z funkce člena výboru pro audit k datu 19.06.2014 je navrhováno zvolit členem výboru pro audit pana Eric Gouy, finančního ředitele společnosti Dalkia International.
V souladu se stanovami společnosti, jejichž změna je navrhována v rámci pořadu jednání valné hromady konané 14. května 2014, může valná hromada společně s volbou člena výboru pro audit zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy výboru pro audit v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena výboru pro audit, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě. Navrhuje se v případě, že řádná valná hromada společnosti dne 14. května 2014 o změně stanov a možnosti volby náhradníků výboru pro audit rozhodne, zvolit náhradním členem výboru pro audit pana Viktora Primuse, finančního ředitele společnosti Dalkia a.s. Slovenská republika.
10. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:
 • pana Renaud Capris, nar. 30.08.1966, bytem Sip utca 8, 1028 Budapešť, Maďarská republika,
 • pana Philippe Guitard, dat. nar.: 24.06.1960, bytem Pařížská 128/22, 110 00 Praha 1 – Josefov,
 • pana Zdeňka Krakovského, nar. 07.05.1954, bytem Nad Mlýnkem 746, 725 26 Ostrava – Krásné Pole,
 • pana Mgr. Petra Štulce Dr., nar. 15.07.1968, bytem Šimanovská 617, 198 00 Praha 9 - Kyje,
 • paní Maliky Ghendouri, nar. 09.07.1963, bytem Rue Pierre et Marie Curie 2, 75005 Paříž, Francouzská republika,
 • a pana Erica Gouy, nar. 30.08.1960, bytem Allée Les Closeaux 2, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika,
a smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit:
 • pana Miroslava Nováka, nar. 25.06.1972, bytem Hlavní třída 867/3, 708 00 Ostrava – Poruba,
 • paní Isabelle Picard, nar. 18.05.1954, bytem Route De Noisy 13, 78620 L´Etang La Ville, Francouzská republika,
 • a pana Erica Gouy, nar. 30.08.1960, bytem 15, Allée Les Closeaux, 785 90 Noisy-Le-Roi, Francouzská republika,
ve znění předloženém představenstvem společnosti.


Zdůvodnění:
Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouva o výkonu funkce upravující práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Návrhy jednotlivých smluv o výkonu funkce jsou k dispozici na internetových stránkách www.dalkia.cz a sídle společnosti.
11. Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2014 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185,a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71.
Zdůvodnění:
Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato pro společnost Dalkia Česká republika, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba.
VI. Nahlížení do dokumentů
Účetní závěrka za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit jsou k nahlédnutí od 19. května 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu finančního ředitele a v kanceláři vedoucího útvaru účetnictví a financování (č. dv. 227 a 230) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Plná moc Fyzické osoby

Plná moc Právnické osoby

Výroční zpráva 2013

Žádost o výplatu dividend

Smlouva o výkonu funkce Eric Gouy_člen výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce Eric Gouy_člen dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce Isabelle Picard_člen výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce Malika Ghendouri_člen dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce Petr Štulc_člen dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce Philippe Guitard_člen dozorčí rady

 

 

8. 5. 2014 - Oznámení o podání protinávrhu akcionáře

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU
dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 14. května 2014, a to protinávrh k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov.

Znění akcionářova protinávrhu:

V čl. 14 Účast na valné hromadě
Bod 1) doplnit o větu: „Představenstvo je povinno opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů dle čl. 7 stanov aktuální výpis z emise při zaslání pozvánky na valnou hromadu.“

Odůvodnění:
Pozvánku na valnou hromadu je možné zaslat pouze akcionářům dle aktuálního výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.


V čl. 17 Jednání valné hromady:
V bodě 6 vypustit větu: „Představenstvo uveřejní tyto protinávrhy se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti.“
a nahradit: „Představenstvo uveřejní tyto protinávrhy se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jako je svolání valné hromady.“

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři mají stejná práva, tak mají i právo dostat informace o návrzích i protinávrzích stejným způsobem, jako při zaslání pozvánky na valnou hromadu.


V čl. 18 Hlasování a rozhodování valné hromady
Bod 1) doplnit o větu: „Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.“


Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo Společnosti posoudilo protinávrh akcionáře a k tomuto zaujalo následující stanovisko, které tímto oznamuje akcionářům.

K protinávrhu na doplnění článku 14 bod 1) stanov
Povinnost představenstva opatřit aktuální výpis emise při zaslání pozvánky na valnou hromadu není zákonem o obchodních korporacích stanovena, ani z tohoto zákona výslovně nevyplývá. Povinnost stran pořízení výpisu z emise je společnosti (nikoliv tedy představenstvu) uložena v ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, dle nějž společnost, která vydala zaknihované akcie, si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Představenstvo proto nepovažuje za žádoucí ukládat v tomto směru představenstvu povinnost nad rámec zákona. Představenstvo současně podotýká, že je samozřejmě odpovědností představenstva jako svolavatele valné hromady zajistit, že pozvánka na valnou hromadu bude zaslána všem akcionářům.

K protinávrhu na změnu článku 17 bod 6) stanov
Akcionářem navrhované znění článku 17 bod 6) stanov v podstatě odpovídá ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, jež stanoví, že představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem. Návrh stanov předložený představenstvem toto zákonné ustanovení modifikuje ve prospěch ochrany akcionáře nad rámec zákona, který při výjimce z povinného oznamování protinávrhu akcionáře pro nákladový nepoměr nepožaduje žádné oznamování, tím, že stanoví povinné uveřejňování protinávrhů se stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti bez ohledu na zákonné výjimky.

K protinávrhu na doplnění článku 18 stanov
Vzhledem k tomu, že otázka, jež je předmětem protinávrhu akcionáře, se v zásadě netýká obsahu stanov, jež upravují chod společnosti, nepovažuje představenstvo za vhodné a žádoucí tímto způsobem stanovy Společnosti doplňovat.

S odkazem na výše uvedené představenstvo dopělo k závěru, že přijetí protinávrhu akcionáře ani v jednom z výše uvedených bodů není pro Společnost výhodnější než návrh v původní podobě.

Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska akcionáře

17. 4. 2014 - Upozornění

V průběhu měsíce dubna 2014 byla společnost Dalkia Česká republika, a.s. ze strany jednotlivých jejích akcionářů opakovaně informována o tom, že akcionářům byla doručena nabídka na odkup akcií společnosti Dalkia Česká republika, a.s. učiněná společností Finance Zlín a.s. (obchodník s cennými papíry) v zastoupení pana Ing. Bohumila Hály. Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s uvedenými nabídkami na odkup akcií vznesli akcionáři vůči společnosti Dalkia Česká republika, a.s. opakovaně dotaz na vysvětlení nabízeného odkupu, vydává tímto společnost Dalkia Česká republika, a.s. následující prohlášení a informaci pro akcionáře.

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. sděluje, že není a nepřeje si být jakýmkoliv způsobem spojena s aktivitami společnosti Finance Zlín a.s. resp. pana Ing. Bohumila Hály, které se týkají odkupu akcií společnosti.Učiněné nabídky odkupu akcí tak probíhají zcela bez vědomí a jakékoliv účasti společnosti Dalkia Česká republika a.s. Společnost se tímto od veškerých nabídek odkupu akcií učiněných společností Finance Zlín a.s., resp. panem Ing. Bohumilem Hálou zcela distancuje. Odkup akcií je navrhován ve prospěch a na účet klienta společnosti Finance Zlín a.s., tj. pana Ing. Bohumila Hály.

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. by rovněž ráda ujistila akcionáře, že s jejich osobními údaji nakládá zcela v souladu se zákonem. Jestliže nyní společnost Finance Zlín a.s. v zastoupení svého klienta oslovuje jednotlivé akcionáře s nabídkou obsahující mimo jiné informace o jejich akciích, je tomu tak pouze proto, že společnost Dalkia Česká republika, a.s. vydala nabízejícímu, který je akcionářem společnosti, opis seznamu akcionářů, jak jí ukládá zákon. Společnost Finance Zlín a.s. v zastoupení svého klienta pana Ing. Bohumila Hály tak patrně na základě získaného opisu seznamu akcionářů nyní oslovuje jednotlivé akcionáře s nabídkou odkupu.

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. není v obchodu navrhovaném společností Finance Zlín a.s., resp. panem Ing. Bohumile Hálou nijak angažována a samozřejmě též žádným způsobem neodpovídá za obsah a podmínky předkládaných návrhů smluv o koupi akcií, ani za vypořádání případného prodeje akcií. Rozhodnutí o prodeji akcií tak je výlučným rozhodnutím každého jednotlivého akcionáře, který své akcie může, ale samozřejmě též nemusí prodat.

Informace pro akcionáře společnosti 17. 4. 2014

14. 3. 2014 - Pozvánka na valnou hromadu 14. 5. 2014

Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den 14. května 2014 od 18.00 hod. do Kongresového centra Praha, a.s. (salónek Klub H), 5. května 65, 140 21 Praha 4. Prezence bude probíhat od 17.30 hod.

Pozvánka na Valnou hromadu 14. 5. 2014

I. Pořad valné hromady
 • Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Rozhodnutí o změně stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích.
 • Ukončení valné hromady.
II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. květen 2014. Osoba, která je v rozhodný den zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.
Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“); zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo z registrace u jiného správního orgánu ne starší než 3 měsíce.
Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávrhy, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Dalkia Česká republika, a.s., náměstek ředitele pro právní vztahy, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.
III. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov
Změna stanov společnosti je vyvolána změnou právní úpravy v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dnem 1. ledna 2014. Zákon o obchodních korporacích zaručuje vyšší míru právní jistoty a umožňuje společnosti větší flexibilitu a zjednodušení správy společnosti v případě, když se mu podřídí jako celku. Taková změna však musí být provedena do 31.12.2015. Zároveň ZOK stanoví povinnost společnosti přizpůsobit stanovy společnosti kogentním ustanovením zákona do 30.06.2014.
Navrhovaným zněním stanov by se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, přičemž kogentní ustanovení zákona jsou do stanov promítnuta bez výjimky v souladu s požadavkem zákona. Tato kogentní ustanovení předpokládají např. způsob výplaty dividendy, kdy tento je nadále možnýpouze bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů vedené v seznamu akcionářů. Tato povinnost vyplývá z ust. § 348 odst. 3 ZOK.
Zároveň dochází ke sjednocení nové platné terminologie a odkazů s platnými právními předpisy a k upřesnění některých formulací.
Navrhované změny v oblasti dispozitivních ustanovení:
 1. Volba a odvolání členů představenstva a schválení jejich odměn a smluv o výkonu funkce se přesouvá z působnosti valné hromady do působnosti dozorčí rady z důvodu větší flexibility svolání a jednání dozorčí rady než valné hromady.
 2. Snižuje se počet členů dozorčí rady z 12 na 6 z důvodu hospodárnosti a zjednodušení fungování dozorčí rady.
 3. ZOK již nestanoví povinné třetinové zastoupení zástupců zaměstnanců. Společnost se nicméně domnívá, že zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčí radě přispívá k harmonickému dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, proto navrhuje ponechat princip možnosti zaměstnanců navrhnout valné hromadě svého zástupce do dozorčí rady. Zároveň stanoví podmínky volby a členství.
 4. Vypouští se ustanovení o povinném rezervním fondu vzhledem k tomu, že dle ZOK společnosti odpadá zákonná povinnost jej vytvářet.
 5. Doplňuje se možnost volby náhradníků členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Tato změna zaručuje flexibilitu při případném ukončení funkčního období dosavadního člena orgánu.
IV. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:
Valná hromada v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)schválila změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti [viz text návrhu změny stanov] a touto změnou stanov se společnost Dalkia Česká republika, a.s. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích se navrhuje zejména z důvodu sjednocení právního režimu, kterým se budou řídit právní poměry společnosti. Bližší popis a odůvodnění změn stanov je obsažen v části III. této pozvánky.
V. Nahlížení do dokumentů
Návrh změny stanov společnosti je zdarma k nahlédnutí od 14. dubna 2014 do dne konání valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu ředitele pro právní vztahy (č. dv. 502 v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod.) a zároveň na internetových stránkách společnosti www.dalkia.cz.
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Návrh změny stanov

Plná moc Fyzické osoby

Plná moc Právnické osoby

24. 2. 2014 - Upozornění o změně pravidel pro vyplácení dividend

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, který mimo jiné zavádí některé změny týkající se výplaty podílů na zisku, tzv. dividend.

 • Dle ust. § 348 odst. 3 ZOK platí, že akciová společnost vyplatí podíl na zisku pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
 • Dle ust. § 264 odst. 2 ZOK se do seznamu akcionářů zapisuje mimo jiné číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
 • Dle ust. § 264 ZOK a stanov společnosti je seznam akcionářů společnosti Dalkia Česká republika, a.s. nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů.
 • Dle ust. § 526 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se evidence zaknihovaných cenných papírů vede na majetkových účtech Centrálního depozitáře cenných papírů.

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. tímto upozorňuje akcionáře společnosti na jejich povinnost mít zřízen majetkový účet cenných papírů u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (např. banka, obchodník s cennými papíry, investiční společnost a další subjekty vymezené v ust. § 109 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) a dát mu pokyn k zápisu čísla bankovního účtu do evidence. Na uvedený účet se budou budoucí dividendy od roku 2014 a dále vyplácet. Tento účet musí být vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.V případě, že akcionář má tzv. nezařazený účet, musí o zápis požádat toho z účastníků Centrálního depozitáře, který tuto službu bude nabízet.
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. upozorňuje akcionáře, že výplaty dividend bude provádět pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo na účet akcionáře sdělený akcionářem v písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře, která musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresu bydliště nebo sídla akcionáře, identifikaci bankovního účtu (splňujícího podmínky uvedené výše) a musí být doručena na adresu společnosti. Vzor žádosti je k dispozici na internetových stránkách společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

Ing. Zdeněk Duba
Předseda představenstva
V Ostravě dne 24.02.2014

Informace pro akcionáře společnosti 24. 2. 2014

Žádost o výplatu dividend na bankovní účet 2014