Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme zásady zpracování osobních údajů, abychom každého informovali o tom, jak společnost Veolia Energie ČR osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb.

Zákazníci

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsme připravili, abychom Vás jako své zákazníky a/nebo odběratele našich služeb informovali o tom, jak společnost Veolia Energie ČR, a.s. Vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním svých služeb, kterými jsou zejména pravidelné dodávky tepla a elektrické energie, jakož i související služby poskytované našim zákazníkům.

Informace o zpracování osobních údajů - Zákazníci

Dodavatelé a další osoby

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsme připravili, abychom Vás jako naše dodavatele (resp. zaměstnance našich dodavatelů), případně jiné smluvní partnery (např. z nájemních či pachtovních smluv, smluv o zřízení věcného břemene) či další osoby, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat (např. účastníci škodních událostí, stážisti, rodinní příslušníci našich zaměstnanců a jiné subjekty údajů, na které se nevztahují jiné Zásady zpracování osobních údajů naší společnosti), informovali o tom, jak společnost Veolia Energie ČR, a.s., tyto osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává zejména v souvislosti s nákupem a dodávkami Vašich surovin, zboží nebo služeb, celkovou správou dodavatelských vztahů a dalšími činnostmi, pokud při nich dochází ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - Dodavatelé a další osoby

Uchazeči o zaměstnání

Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání mají za cíl Vás informovat o tom, jak společnost Veolia Energie ČR, a.s., v souvislosti s náborem nových zaměstnanců získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je.

Informace o zpracování osobních údajů - Uchazeči o zaměstnání

Osoby vstupující do objektů společnosti

Tento dokument poskytuje informace o tom, jak společnost Veolia Energie ČR, a.s., zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor monitorovaných kamerovým systémem a osobách jiným způsobem evidovaných při vstupu do objektů či areálů Veolie Energie ČR, a.s., prostřednictvím provozu kamerového systému a dalších bezpečnostních opatření, a jak dále s těmito osobními údaji Společnost nakládá a chrání je.

Informace o zpracování osobních údajů - Osoby vstupující do objektů společnosti

Akcionáři a členové volených orgánů

Tyto Zásady zpracování osobních údajů Vás informují o tom, jak společnost Veolia Energie ČR, a.s., získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s výkonem Vaší funkce, do které jste byl zvolen, a to jako člen představenstva nebo člen dozorčí rady nebo v souvislosti s Vaším vlastnictvím našich akcií, a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je.

Informace o zpracování osobních údajů - Akcionáři a členové volených orgánů

Formuláře pro uplatnění práv