Veolia Energie Kolín navazuje na dlouhodobou tradici energetické společnosti v Kolíně a od roku 2013 působí rovněž ve městě Vlašim. Ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo obyvatelům, úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům v obou městech a také se zabývá výrobou elektrické energie.

Hlavní činnosti

 • Formou dálkového vytápění, které je v souladu s udržitelným rozvojem, vytváří tepelnou pohodu pro většinu obyvatel Kolína a Vlašimi.
 • Teplem zásobuje průmyslové klienty, školy a instituce.
 • Zabývá se výrobou elektrické energie v kogeneračním cyklu.
 • Poskytuje podpůrné služby pro ČEPS.

Klíčové údaje za rok 2021

 • Obrat: 353 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 60
 • Prodej tepla: 668 TJ
 • Prodej elektřiny: 32 GWh

Kontakt

Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
Tel.: +420 321 752 211
Fax: +420 321 715 124
IČO: 45148091
DIČ: CZ45148091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1523.
www.vecr.cz/veolia-energie-kolin
info.kolin@veoliaenergie.cz
ID datové schránky: 97ycdvc

Etická linka

Vedení společnosti
Předseda správní rady Ing. Martin Brůha
Člen správní rady Ing. Miluše Poláková​
Člen správní rady Ing. Reda Rahma
Výroční zprávy

Výroční zpráva Veolia Energie Kolín 2021

Výroční zpráva Veolia Energie Kolín 2020

Výroční zpráva Veolia Energie Kolín 2019

Výroční zpráva Veolia Energie Kolín 2018

Výroční zpráva Veolia Energie Kolín 2017

Certifikace

Certifikát 9001 VEKOL

Certifikát 14001 VEKOL

Certifikát ČSN ISO 37001 VEKOL.pdf

Certifikát 50001 VEKOL

Market transparency (REMIT)
Market transparency (REMIT)
Projekty v rámci OP PIK
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
V rámci 1. výzvy programu "Úspory energií v soustavách zásobování teplem" naše společnost předložila jednu žádost, ke které bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Název projektu:

Modernizace SZT Kolín a snížení vlastní spotřeby zdroje

Popis projektu:
Rekonstrukce části rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT) města Kolín, výměna transformátorů vlastní spotřeby v provozu Veolia Energie Kolín a.s., rekonstrukce výstupního parovodu z turbogenerátoru, rekonstrukce výměníkové stanice, výstavba dvou nových výměníkových stanic (nová připojení) a výstavba nové přípojky jako rekonstrukce stávající.
Úměrná míra podpory:
40 %
Cíle projektu:
Snížení ztrát a vlastní spotřeby při výrobě a transportu tepla.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci projektu dojde k úsporám primární energie o 4 662 GJ/ rok a k snížení emisí skleníkových plynů (279 t/rok).


V rámci 3. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita předložila společnost Veolia Energie Kolín jednu žádost o podporu.
Název projektu:

Pořízení elektromobilu do společnosti Veolia Energie Kolín

Popis projektu:
Ekologizace části vozového parku pořízením 1 elektromobilu na teplárnu v Kolíně.

Úměrná míra podpory:
24,75 %

Cíle projektu:
Projekt reaguje na problém znečištění ovzduší v důsledku produkce emisí z dopravy ve městech.

Očekávané výsledky:
Snížení počtu automobilů se spalovacím motorem, zvýšení povědomí o reálné možnosti provozování elektromobilů u veřejnosti.

OP PIK

Projekty v rámci Modernizačního fondu

V rámci výzvy HEAT 1/2021 programu Modernizační fond, realizuje společnost Veolia Energie Kolín, a.s. následující projekt:

Dekarbonizace Elektrárny Kolín

 

Registrační číslo projektu:

7210100007

Popis projektu:

Tento projekt je rozdělena do dvou základních částí:

 • Část A: Úpravy kotle K5 pro spalování biomasy primárně v podobě zbytkové hmoty z těžby dřeva v lese a doplňkově rostlinné peletky
 • Část B: Úpravy palivového hospodářství

Cíle projektu:

Odklon od uhlí a ochrana životního prostředí v kontextu Zelené dohody Evropské Unie s cílem přispět k dosažení klimaticky neutrální EU do roku 2050.

Přínosy projektu:

Po realizaci projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 99,5% a snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie o 98,6%.

Projekt bude mít významný vliv na snížení vypouštěných emisí jiných škodlivin: NOx (-22%), SO2 (-91,9%) a TZL (-27,2%).

Doba realizace:

2021-2024

Modernizační fond

Kdo jsme?
Hlavní činností společnosti Veolia Energie Kolín je výroba a rozvod tepla, výroba a prodej elektrické energie a poskytování podpůrných služeb. Naše společnost působí ve dvou lokalitách, a to v Kolíně a ve Vlašimi.
Teplem zásobujeme téměř všechny kolínské průmyslové podniky, státní úřady a organizace, školy a většinu obyvatelstva v Kolíně a Vlašimi.
Významnou oblastí v rámci lokality Kolín je výroba elektrické energie s vysokým podílem vysokoúčinné výroby v kogeneraci. Naše společnost provozuje uhelné a plynové kotle, ale ve stále větší míře využívá i obnovitelné zdroje energie v podobě biomasy a provozuje malou vodní elektrárnu pod starým kolínským mostem.

Přinášíme teplo a světlo pro váš domov, kancelář, dílnu, kino, divadlo...

Klientům nabízíme napojení na centrální rozvod tepelné energie v Kolíně a Vlašimi. Tepelnou energii dodáváme jak na primární straně v podobě páry v Kolíně a v podobě teplé vody ve Vlašimi, tak na sekundární straně v podobě teplé vody. Budoucnost je pro nás velkou výzvou, a proto neustále investujeme do rozvoje naší společnosti.

Přednosti a výhody našich dodávek:

 • spolehlivost - za celou dobu existence Veolie Energie Kolín jsme absolvovali minimální množství přerušení dodávky tepelné energie
 • ceny za dodávané energie a služby jsou nižší než ceny konkurence
 • při odběru energie z naší společnosti odpadají odběratelům problémy se zajišťováním a hlídáním limitů emisí a problémy s odpady

Dbáme na to, aby krásná polabská krajina zůstala taková, jaká je.

Veolia Energie Kolín patřila k průkopníkům oboru centralizovaného zásobování teplem ve městě Kolín. Již v počátcích (před více než 70 lety) se díky dodávkám dálkového tepla podařilo omezit znečištění města rozptýlenými zdroji. Všechny nově instalované technologie, ale i ty z dřívější doby, jsou velmi citlivé k životnímu prostředí, ovzduší a povrchovým vodám. Dosahované parametry znečišťování jsou v souladu s platnou legislativou. Při své každodenní činnosti se řídíme Politikou udržitelného rozvoje, která je závazná pro všechny společnosti skupiny Veolia Energie v České republice.

Veolia Energie Kolín provozuje:

V lokalitě Kolín:
 • provozovnu Elektrárna Kolín
 • provozovnu Výtopna Kolín-Východ
 • provozovnu Kolín hydro
 • parní soustavu centrálního zásobování teplem v délce 28 km
V lokalitě Vlašim:
 • provozovnu Výtopna Pila
 • 7 blokových kotelen
 • teplovodní soustavu centrálního zásobování teplem v délce 5,3 km

Základní technické vybavení

Kotelna
V lokalitě Kolín
Kotel Výkon MWt Palivo Umístění
K5 33,6 hnědé uhlí Elektrárna Kolín
K6 57,6 zemní plyn Elektrárna Kolín
K8 78,0 hnědé uhlí Elektrárna Kolín
K11 16,2 zemní plyn Výtopna Kolín-Východ
K12 16,2 zemní plyn Výtopna Kolín-Východ
K13 10,4 zemní plyn Výtopna Kolín-Východ

V lokalitě Vlašim

Kotel Výkon MWt Palivo Umístění
PK 2 x 3,5 a 1 x 1,95 zemní plyn Výtopna Pila
BK 1,0 biomasa Výtopna Pila

Strojovna
V lokalitě Kolín
Elektrárna Kolín
Turbogenerátor Druh Výkon MWe Umístění
TG4 protitlaká 5,0 Elektrárna Kolín
TG5 kondenzační odběrová 12,0 Elektrárna Kolín
TG7 točivá redukce, potitlaká 0,56 Elektrárna Kolín
TG8 protitlaká 0,7 Elektrárna Kolín
Hydroelektrárna
Turbogenerátor Druh Výkon MWe Umístění
7 x TG Semikaplan 7 x 0,132 Kolín hydro

Odběratelé

Celkový počet odběratelů: 181
Průmyslové odběry velké: 22
Ostatní průmyslové odběry (nebytové): 95
Bytové odběry: 64

Distribuční síť

Celková délka primární parovodní sítě: 28 km
Počet odběrných míst: 273
Historie
Společnost Veolia Energie Kolín navazuje na bohatou tradici. Historie jedné z prvních elektráren v tehdejším Československu sahá do roku 1911, kdy byla elektrotechnickou firmou Františka Křižíka v Kolíně zřízena parní elektrárna, která dodávala elektřinu pro osvětlení a drobné motory.
Zájem o elektrifikaci dal podnět k vytvoření Elektrárenského svazu středolabských okresů (ESSO) v Kolíně, který od firmy Křižík zakoupil parní elektrárnu i rozvodné sítě. K dalšímu rozšíření dochází v roce 1928, kdy ESSO kupuje Cukrovar rytíře Horského a je zahájena výstavba nové elektrárny podle projektu významného představitele funkcionalistické architektury Jaroslava Frágnera.
Se stavbou nynějších budov a komína elektrárny,který tehdy byl se 120 metry nejvyšší ve střední Evropě, se započalo v roce 1930 a v polovině roku 1932 již byla nová elektrárna v provozu. Tak začala druhá, novodobá část jejího vývoje, který neustal ani v průběhu válečných let. V roce 1944 byl uveden do provozu kotel K4, který byl z provozu vyřazen po 60ti letech v roce 2003.
Po roce 1948 byla elektrárna znárodněna a stala se součástí Českých energetických závodů - Teplárenských závodů Praha - Holešovice. V 60. letech padlo rozhodnutí o zániku elektrárny a jejím nahrazení velkými elektrárnami vybudovanými v severních Čechách. Od roku 1960 tak byly postupně zlikvidovány všechny tři kondenzační turbíny a elektrárna přešla na teplárenský provoz.
V roce 1968 byla spuštěna protitlaká turbína o výkonu 4 MW. Turbínu pracovníci elektrárny poprvé „nafázovali" v době, kdy nedaleko odsud projížděly tanky sovětských okupantů - psalo se totiž datum 21. srpen 1968. Stagnace pokračovala, až vzrůstající potřeba tepelné energie vedla k výstavbě kotle K5 na hnědé uhlí, který byl zprovozněn v roce 1984.
Tento kotel však není vzhledem k parametrům zcela využitelný pro výrobu elektrické energie. K úplnému zániku podniku mělo dojít po roce 1989 zprovozněním parního napáječe Chvaletice - Kolín. Naštěstí pro elektrárnu nebyla tato stavba nikdy dokončena.
Dne 4. května 1992 vzniká akciová společnost, jejíž majetek byl převeden z vlastnictví státu prostřednictvím první vlny kupónové privatizace. Prvním úkolem nového vedení bylo zajistit výrobní zdroje, takže v roce 1994 elektrárna spouští plynový kotel K6, který má nahradit zdroje dožívajícího uhelného hospodářství. Zároveň firma přijímá rozhodnutí o výstavbě paroplynového cyklu, ten ale nebyl vzhledem k vývoji cen zemního plynu a elektrické energie realizován. Výsledkem však byl impuls k návratu k výrobě elektrické energie a výstavbě kondenzační odběrové turbíny TG5.
V lednu 2007 se Elektrárna Kolín stala součástí skupiny Dalkia v České republice a o rok později změnila název na Dalkia Kolín.
V souvislosti s výrobou energií je často skloňovaným slovem ekologie. Kolínská elektrárna je od roku 1997 plně ekologizována.
Firma vybudovala dvě čistírny odpadních vod (jednu na splaškové vody, druhá slouží pro vody technologické). Vznikl také uzavřený okruh technologických vod elektrárny, především na splavování škváry a strusky. Opatření provedená na kotlích také výrazně snížila emise škodlivých plynů CO a NO a přechodem na kvalitní bezsírnaté palivo navíc elektrárna snížila produkci oxidu siřičitého. Elektrostatické odlučovače pak Kolín a komín elektrárny zbavily typické kouřové vlečky zasypávající blízké i vzdálenější okolí popílkem.
V roce 2010 společnost realizovala dvě významné investiční akce s pozitivním vlivem na životní prostředí v Kolíně v celkové hodnotě 100 milionů korun – vybudovala nový uzavřený sklad paliva a novou vykládku paliva, které přispěly k eliminaci prašnosti a hluku ze skladování uhlí. Pro oživení vzhledu města byl na komín elektrárny aplikován motiv s barevnými motýly, který pro děti místních základních škol navrhla jedna z kolínských žákyň.
V roce 2014 se skupina Dalkia v České republice stala součástí nadnárodní společnosti Veolie, a proto Dalkia Kolín byla s účiností od 1. 1. 2015 přejmenována na Veolia Energie Kolín.
Investice Veolie Energie Kolín se budou i v následujících letech ubírat zejména cestou ekologizace provozu s cílem snižovat vliv naší činnosti na okolí.
 • Informace o zpracování osobních údajů společností Veolia Energie Kolín, a.s., najdete zde.