V roce 2022 obhájila naše společnost certifikaci systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnostního managementu dle ČSN ISO 45001 a energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001.
BOZP


Prioritami skupiny Veolia Energie v ČR, kterými se řídí při svých každodenních činnostech, jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, poskytování kvalitních služeb zákazníkům, dodržování morálních a etických zásad a postupů, společenská odpovědnost.
V roce 2019 se vedení Veolia Energie ČR rozhodlo zavést Compliance program, jehož cílem je předcházet, odhalovat a reagovat na chování, které by bylo v rozporu s interními a právními předpisy.
Důkazem o úspěšném zavedení Compliance programu je získání certifikace Systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.
V rámci přijaté Politiky udržitelného rozvoje se skupina Veolia Energie v ČR zavazuje vytvořit veškeré potřebné podmínky pro integrovaný systém řízení a zajistit nezbytné zdroje pro jeho uplatňování, udržování a neustálé zlepšování.
Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na aktivitách Veolie Energie podílejí. Neustálou modernizací technologií, využíváním profesionálního know-how a snižováním energetické náročnosti aktivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí.
Vedení Skupiny vytvořilo a představenstvo společnosti VEČR, a.s. schválilo Politiku systému protikorupčního managementu,ve které se zavazují vytvořit prostředí a firemní kulturu odmítající korupci, stanovovat a dodržovat cíle a opatření pro udržení a neustále zlepšování systému protikorupčního managementu.
Ve snaze snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví a životní prostředí a s cílem omezit následky případných havárií přijala skupina Veolia Energie v ČR zásady Politiky prevence závažných havárií.