Opatření Krizového štábu Skupiny Veolia Energie ČR, a.s. k režimu vstupů do areálů a administrativních budov Skupiny pro všechny vstupující osoby

Datum zveřejnění:
Protiepidemická opatření


aktualizováno 23.3.2022

Opatření Krizového štábu Skupiny Veolia Energie ČR, a.s. k režimu vstupů do areálů a administrativních budov Skupiny pro všechny vstupující osoby

Opatreni

Společnosti skupiny Veolia Energie ČR, a.s. (dále také jen „VEČR“) jsou součástí kritické infrastruktury státu a plní úkoly dle krizových plánů krajů dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, v oblasti zásobování (zajištění dodávek) elektrickou energií a teplem, a zároveň mají dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, povinnost předcházet stavům nouze a řešit je.

Společnost VEČR se proto rozhodla přijmout preventivní opatření s cílem snížit rizika spojená s šířením infekce onemocnění covid-19.

Na základě opatření stanovených Krizovým štábem společnosti VEČR s cílem zvýšit ochranu všech osob nacházejících se v areálech a administrativních budovách společnosti VEČR nebo vstupujících do nich platí následující pravidla. S ohledem na tato opatření může dojít k mírnému prodloužení doby vstupu do areálů a k výraznému omezení vstupu do administrativních budov.


A. Měření tělesné teploty a dezinfekce
1. Všechny osoby jsou povinné si před vstupem do areálů či budov skupiny VEČR provést dezinfekci rukou.
B. Omezení pohybu zaměstnanců externích firem v areálech a společných prostorách společnosti VEČR
1. Na pracoviště společnosti mohou vstupovat pouze osoby bez zjevných příznaků nákazy/onemocnění a se souhlasem příslušného vedoucího pracoviště.
2. Zaměstnancům externích firem je zakázán v areálech VEČR pohyb mimo smluvně vymezené prostory (šatny, určená pracoviště).
3. V návaznosti na aktuální situaci v jednotlivých objektech mohou být omezeny zaměstnancům externích společností společné prostory, které sloužily v administrativních budovách pro poskytování stravovacích služeb a případná společná místa pro kouření, kde docházelo ke kontaktu zaměstnanců s externími osobami.
4. Dle aktuální epidemiologické situace může být u externích pracovníků vyžadována ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2 bez výdechového ventilu).
5. Pracovníci provádějící nutnou údržbu a úklid budov budou tyto činnosti vykonávat tak, aby byl eliminován kontakt s ostatními zaměstnanci.
C. Rozsah kontaktu, spolupráce se zaměstnanci, testování
1. Omezit činnosti, kde je nutný kontakt či součinnost zaměstnance společnosti VEČR s externím/cizím pracovníkem na nezbytně nutné.
2. Maximálně omezit nezbytně nutný kontakt a využít dostupné OOPP, zachovávat odstup min. 1,5 m (pokud to činnost umožňuje).
3. Provádět kontroly a administrativní činnosti tak, aby nedošlo ke zbytečnému kontaktu zaměstnanců. U všech dokumentů preferovat předávání v elektronické podobě.
4. V některých případech (např. dlouhodobé práce, audity, kontroly apod.) muže být vyžadováno, při zhoršené epidemiologické situaci, po externích zaměstnancích předložení platného negativního antigenního či PCR testu na Covid-19. O tomto požadavku bude individuálně rozhodnuto vedením jednotlivých společností či regionů sk. VEČR.
D. V prostorách, kde cizí zaměstnanec vykonává svoji činnost
1. Minimalizovat činnosti v uzavřených prostorech.
2. Pokud prováděná činnost vyžaduje přestávky v průběhu práce, musí být stanovený oddělený prostor. Stejná pravidla platí i pro čerpání přestávek v práci na jídlo a oddech.
3. Pracoviště s cizími zaměstnanci vč. zařízení staveniště musí být vyznačeno. Musí být v maximální míře zamezeno vstupu našich zaměstnanců do těchto prostor a ti s tímto musí být seznámeni.
4. Zařízení staveniště musí být umístěno tak, aby bylo v dostatečném odstupu od ostatních pracovišť.
5. Společná místa/plochy pracovišť: vstupy – dveře, mříže, brány – kliky a madla; zábradlí; ovládací prvky – vypínače atd. budou/musí být každý den po ukončení prací dezinfikovány.
6. Cizí zaměstnanci mimo vyhrazené pracoviště musí omezit pohyb na minimum (tj. nutné zásobování materiálem, příchod a odchod z pracoviště).
7. Primárně se požaduje (vždy u dlouhodobých prací) vlastní sociální zázemí (např. TOI-TOI, unimobuňky, karavany s vlastním sociálním zařízením apod.) v rámci zařízení staveniště. Zhotovitel musí zajistit jeho pravidelný úklid a dezinfekci.
8. V případě, že se jedná o krátkodobou akci, tak lze vyčlenit samostatné sociální zázemí – WC, umyvadlo. Po ukončení prací a převzetí zpět od dodavatele musí proběhnout dezinfekce. Zhotovitel musí zajistit jeho pravidelný úklid a dezinfekci.
9. Vždy následně zvážit míru následné dezinfekce – zařízení, manipulovaných předmětů, ploch atd., případně ji stanovit jako součást prováděných činností.
E. Pravidla pro investiční akce, akce údržby
Fyzického předání a převzetí díla – řešit individuálně dle charakteru a zhodnocení rizika. O konání rozhoduje zástupce zajišťující investiční popř. údržbovou akci a to vždy ve spolupráci s bezpečnostním technikem závodu/regionu. Pro konání je třeba dodržet výše stanovené podmínky.
1. Nastavení podmínek stanovených v tomto dokumentu bude součástí Protokolu o předání/převzetí pracoviště/staveniště.
2. Se stanoveným podmínkami musí být prokazatelně seznámeni cizí zaměstnanci i zaměstnanci sk. VEČR, na které se to vztahuje.
3. Kontrola plnění těchto podmínek bude součástí kontrolní činnosti v rámci realizace akce.

F. Další přijatá opatření
1. Bezpečnostní kontrola všech vozidel na vjezdu do areálů / výjezdu z areálů bude ostrahou prováděna pouze vizuálně bez vstupování a nahlížení do kabin či kontaktu s vozidlem.
2. Návštěvy jsou omezeny na nezbytnou míru do všech objektů VEČR.
Pozn.: všechna výše uvedená opatření mohou být v návaznosti na epidemiologickou situaci v konkrétním objektu změněna.

Za krizový štáb společnosti:
Reda Rahma – Generální ředitel a předseda Krizového štábu společnosti