Výsledky skupiny Veolia za rok 2014 překračují očekávání

Antoine Frérot: "Do roku 2015 vykračujeme s naprostou důvěrou".

Klíčové údaje:
• příznivý vývoj obratu: 23 880 mil. eur - růst o 4,6 % proti r. 2013,
• zlepšení poměru mezi komunálními a průmyslovými zákazníky - 61 % : 39 % (cíl je 50 % / 50 %),
• provozní výsledek: 1 108 mil. eur, tj. nárůst o 23 %,
• čistý hospodářský výsledek : 326 mil. eur, tj. nárůst o 79 %,
• dividenda na rok 2015: 0,70 eur na akcii s výplatou v hotovosti. V roce 2016 bude dividenda činit minimálně 0,70 eur na akcii.

Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Veolia, uvedl: Výsledky hospodaření za rok 2014 nás mimořádně těší, poněvadž překračují cíle, které jsme si stanovili. Všechny sledované ukazatele stabilně stoupají a marže skupiny se výrazně zlepšují. Za tyto vynikající výsledky vděčíme úsilí všech pracovníků Skupiny, jimž tímto děkuji za jejich práci a nasazení. Dobrá výkonnost v roce 2014 nám umožňuje vykročit do roku 2015 s velkou důvěrou a potvrdit dosavadní cíle. V druhé polovině roku, resp. po letním období, též upřesníme nový plán rozvoje na období 2016-2018. Ten se bude soustředit na rentabilní růst jak na tradičních trzích, tak i na nových trzích v průmyslovém sektoru, přičemž budeme i nadále usilovat o optimalizaci s přednostním zaměřením na výkonnost našich průmyslových nástrojů a zlepšení naší politiky v oblasti nákupu. To by mělo Veolii v příštích letech umožnit roční růst obratu minimálně o 3 % a roční růst upraveného provozního cash flow přinejmenším o 5 %.“

Podrobnější informace k výsledkům za rok 2014:
Obrat ve výši 23 880 mil. eur oproti 22 820 mil. eur za rok 2013 po úpravě (1), tj. zvýšení o 4,6 % v běžných hodnotách a o 4,9 % při stálých směnných kurzech. 
Vodárenské aktivity a odpadové hospodářství zaznamenaly růst o 5,6 % při stálém směnném kurzu.

Velmi uspokojivý obchodní rozvoj: v roce 2014 se Veolii podařilo nově získat nebo prodloužit významné smlouvy v hodnotě téměř 9 mld. eur. 
Téměř polovina smluv byla uzavřena na prioritních segmentech (petrochemie a plynárenství, zemědělská výroba a potravinářství, důlní a těžební průmysl, hutnictví, kruhová ekonomika, řešení komplexních ekologických zátěží a rozebírání odstavených výrobních prostředků).

Provozní cash flow výrazně stouplo: nárůst na 2 164 mil. eur, tzn. zvýšení o 17,3% při stálém směnném kurzu, přičemž za vodárenství a odpadové hospodářství vzrostlo o 13,2 % při stálém směnném kurzu. 

Provozní výsledek ve výši 1 108 milionů eur (oproti 901 mil. eur v roce 2013) vzrostl při stálém směnném kurzu o 23,2 %, a to díky značnému zlepšení upraveného provozního cash flow a bez ohledu na zvýšení odpisů (+60 milionů eur), pokles čistého podílu společných podniků (prodej společnosti Marius Pedersen a konsolidace Dalkie International plnou metodou od druhého pololetí roku) a pokles čistých zisků z prodeje (47 milionů eur oproti 123 milionům eur v roce 2013).  

Výrazné zlepšení tvorby čistých volných peněžních toků (free cash-flow), které v porovnání s rokem 2013 stouplo z 87 milionů eur na 330 milionů eur, což znamená nárůst o 243 mil. eur v důsledku pozitivního vlivu vysokého zvýšení upraveného provozního cash flow, důsledného řízení investic a nepřetržitého zlepšování potřeby pracovního kapitálu.

Čistá finanční zadluženost klesla k 31. prosinci 2014 na 8 311 mil. eur (k 31. prosinci 2013 činilo 8 444 mil. eur 2013), a to i přes negativní dopad kurzových ztrát ve výši 390 mil. eur, přesunutí dokončení prodeje aktivit v Izraeli do prvního pololetí roku 2015 a nerealizovaný prodej aktivit v Maroku.

(1) Údaje k 31. prosinci 2013 byly upraveny o přeřazení marockých vodárenských aktivit do pokračující činnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. Skupina Veolia Energie v České republice vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, dodává průmyslové utility (stlačený vzduch, dusík apod.) a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia