Veolia podporuje přírodní rozmanitost v provozovaných areálech

Příroda může být rozmanitá v centrech velkých měst, nebo dokonce v průmyslových areálech. Mnoho vzácných živočichů důležitých pro ekosystém zde může najít domov v broukovišti, hmyzím hotelu nebo v ptačích budkách. Také zde mohou být vysazovány původní a důležité druhy rostlin. Skupina Veolia v loňském roce pokračovala v dlouholeté spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který v jejích čtrnácti provozovnách zpracoval audit s doporučeními, jak přispět k biodiverzitě v dané lokalitě. Nová opatření tak byla nebo brzy budou realizována například v čistírnách odpadních vod v Olomouci a ve Zlíně-Malenovicích a v teplárnách v Olomouci a v Přerově. 

Společnosti skupiny Veolia se podporou rozmanitosti přírodních druhů zabývají již několik let a zaměřují se nejen na vyhodnocování vlivu své činnosti, ale také na místní ekosystémy. Mezi nejčastější úpravy patří budování hmyzích hotelů a broukovišť, zřizování úkrytů pro ptáky, úprava travnatých ploch a výsadba stromů.  Mnohá opatření jsou prováděna svépomocí se zapojením vlastních zaměstnanců.
 
V čistírnách odpadních vod společnosti Moravská vodárenská v Olomouci a ve Zlíně byly v průběhu podzimu 2015 v prostoru dešťových zdrží a na travnatých plochách vysazeny ovocné stromy starých krajových odrůd se zvýšenou odolností proti chorobám. Mezi ně patří třešeň, jabloň a slivoň. Tyto stromy budou v budoucnosti poskytovat úkryt i potravu živočichům v areálu. Podobnou funkci mají rovněž nové ostrůvky kvetoucích a bobulových keřů (buddleia, růže šípková, hloh, trnka). Vzhledem k absenci přirozených hnízdních dutin byly do areálu osazeny ptačí budky jak pro pěvce, tak pro dravce. Další opatření navržená odborným partnerem (ČSOP), např. instalace dřevěných neloupaných klád, dřevěné molo s náspem a plovoucí ostrov s vodní vegetací do nádrže a zřízení broukoviště a kamenných rovnanin pro plazy jsou naplánována k realizaci v průběhu letošního roku.
 
V areálu Teplárny Přerov, kterou provozuje společnost Veolia Energie ČR, byla realizována dosadba čtyř skupinek keřů získaných v areálu teplárny a v blízkém okolí. Tyto keře poskytnou úkryt a potravu především ptákům a bezobratlým. Zároveň zde bylo vysazeno 14 ovocných  a bobulovitých stromů, které rozšíří hnízdní a potravní možnosti ptáků a mnohých dalších živočichů. V prostoru lesnatého pásu chyběly přirozené dutiny pro hnízdění ptáků, a proto zde bylo instalováno šest ptačích budek pro pěvce. Také v Teplárně Olomouc bylo na travnatém pásu instalováno pět ptačích budek a vysazeno několik ovocných stromů (jabloň, hrušeň, švestka, jeřáb moravský).
 
Popis jednotlivých opatření:
Výsadba stromů a keřů – V areálech byly hojně osazovány stromy a keře, zejména místních krajových odrůd.
Úkryty pro ptáky – Ptáci mají díky speciálním budkám příležitost v klidu najít hnízdiště a odchovat mladé. Důležité je také zabezpečení velkých reflexních ploch, protože kolize ptáků s transparentními či reflexními plochami jsou jednou z nejčastějších antropogenních příčin úrazu a úhynu ptáků.
Hmyzí hotel – Slouží především k přilákání samotářských včel některých dravějších druhů, které se živí jiným hmyzem a jsou vítané tam, kde je nutné bojovat s tzv. hmyzími škůdci. Tyto úkryty využívají nejrůznější vzácnější druhy hmyzu, u kterých nehrozí konflikt s člověkem.
Logger – Jde o broukoviště, díky němuž je podporován především hmyz, který se vyvíjí v dutinách stromů nebo odumřelém dřevě. Obecně platí, že odumřelé dřevo z krajiny přičiněním člověka mizí, a proto vzácné druhy hmyzu každý takový prvek rychle obydlí. Jejich sousedství s člověkem je přitom bezproblémové.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.