Veolia a město Přerov chtějí společně vybudovat zařízení pro využití odpadů

Město Přerov se připravuje na změnu systému nakládání se směsným komunálním odpadem, který od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky. Skupina Veolia, která se zabývá výrobou a dodávkami tepla i nakládáním s odpady, nabídla městu energetickou cestu. Spolupráci potvrdili v Přerově zástupci města a firmy formou memoranda. Efektivní využití upraveného odpadu pomůže částečně nahradit uhlí, sníží množství vypouštěných emisí do ovzduší a zabrání nekontrolovatelnému růstu plateb pro obyvatele.

 

Obyvatelé Přerova vyprodukují ročně zhruba 13 300 tun komunálního odpadu. Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře využít jako cennou surovinu. V souladu s tímto trendem a českou i evropskou legislativou se představitelé města Přerova a skupiny Veolia dohodli, že společně začnou pracovat na vybudování moderního systému třídění, zpracování a využití odpadů ve prospěch obyvatel regionu.
 
 „Na našich teplárenských zařízeních probíhá rozsáhlá modernizace a ekologizace, kterou bychom rádi přizpůsobili aktuálním potřebám regionu. Umíme šetrně k životnímu prostředí vyrobit teplo a elektřinu i z vytříděného a zpracovaného komunálního odpadu, a městu tak nabízíme efektivní řešení,“ řekl Josef Novák, generální ředitel Veolia Energie ČR a člen představenstva skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA.
 
„Chceme být připraveni na zákaz skládkování komunálního odpadu, který začne platit od roku 2024. Sami nezvládneme vybudovat nezbytné technologie. Spojení s Veolií dává smysl, mělo by zabránit nekontrolovanému a skokovému růstu plateb za teplo i poplatků za komunální odpad,“ uvedl náměstek primátora města Přerova Petr Měřínský. „Je to důležitý strategický krok pro město. Věřím, že do konce roku společně najdeme konkrétní optimální řešení,“ dodal Vladimír Puchalský, primátor Přerova.
 
„Plánujeme postavit v naší Teplárně Přerov speciální technologii, která může kromě jiného paliva využít k výrobě energie tzv. tuhé alternativní palivo (TAP), vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky. Jedním z přínosů bude také snížení emisí z teplárny,“ doplnil Pavel Dostál, ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR. Teplárna Přerov postupně nahradí uhlí biomasou a TAP s alternativou zemního plynu. V porovnání s rokem 2015 tak dojde v roce 2023 k poklesu koncentrací plynných emisí (CO₂, NOₓ, SO₂) na úroveň 50 %. Dopravní zátěž ve městě se uskutečněním záměru nezvýší, jak potvrdil Bohumír Střelec, jednatel společnosti Technické služby města Přerova.
 
„Naším úkolem bude navrhnout nejvhodnější technologii pro vytřídění materiálově využitelných a recyklovatelných složek a přípravu TAP ze zbytkové části nerecyklovatelných vytříděných komunálních odpadů z Přerovska. Technologie by mohla a měla být společná pro více měst, tak jak je běžné například v Rakousku, Francii nebo Německu,“ uvedl Milan Chromík, ředitel skupiny Veolia Využití odpadů ČR. K projektu se budou moci přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést vyšší efektivitu projektu.
 
Memorandum schválilo zastupitelstvo města 22. 1. 2018. Po podpisu vzniknou pracovní skupiny za účasti expertů, které budou společně hledat nejvhodnější řešení a technologie ve prospěch obyvatel regionu. Finálním výstupem bude společné stanovisko, které shrne závěry a možnosti další spolupráce mezi smluvními stranami.
 
Teplárna Přerov pokrývá svými dodávkami 85 % potřeb města, což odpovídá přibližně 14 500 domácnostem, dále pak zajišťuje dodávku technologické páry pro průmyslové podniky ve městě Přerově.

-------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 169 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2017 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 55 milionů MWh energie a zhodnotila 47 milionů tun odpadů. V roce 2017 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (kotovaná na Paris Euronext: VIE) 25,12 miliard eur.
www.veolia.com