Veolia Energie se dohodla s VŠB-TUO na odborné spolupráci

Rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. a personální manažerka Ing. Lenka Kviatkovská za společnost Veolia Energie ČR podepsali rámcovou smlouvu podchycující dlouhodobou spolupráci. Obě strany tímto získávají mnoho příležitostí zejména v oblasti výměny zkušeností, znalostí a spolupráce na zajímavých společných projektech.

„S VŠB-TUO spolupracujeme už řadu let, ale existující smlouvu bylo potřeba aktualizovat s ohledem na aktuální podmínky i legislativní změny. Rámcová smlouva zahrnuje spolupráci v oblasti zajišťování stáží, bakalářských a diplomových prací, odborné spolupráce při řešení projektů, expertíz, vzdělávací programů na míru, společné účasti na dotačních projektech apod.,“ doplnila personální manažerka Lenka Kviatkovská.

Univerzita je v oblasti spolupráce s průmyslem a ve snahách o komercializaci výsledků vědecké a výzkumné činnosti v současnosti velmi aktivní zejména na úrovni smluvní spolupráce fakult a center s regionálními podniky. Vyplývá to z cílů dlouhodobého strategického záměru univerzity. Spolupráci s průmyslem a praxí chápe VŠB – Technická univerzita Ostrava jako zásadní součást univerzitního vzdělávání.

Mezi oboustranné výhody spolupráce se řadí např. výuka zaměřená na konkrétnější témata, zapojení odborníků z praxe do výuky, věcnější témata pro bakalářské práce studentů, řešení aktuálních problémů a témat pomocí výzkumu a vývoje, příležitost pro větší praxi studentů v průmyslových oborech, jejich následnou pracovní pozici a tím lepší uplatnění na trhu práce.

Příkladem již realizované vzájemné spolupráce skupiny Veolia a VŠB-TUO je např. řešení problematiky energetického využití kalů z čistíren odpadních vod. Cílem této spolupráce bylo nalezení a odzkoušení vhodných technologií umožňujících termické využití a ekologickou likvidaci čistírenských kalů v energetických zařízeních společnosti Veolia. Tato aktivita je realizována s Centrem ENET.