Spolupráce se skupinou Heineken

Příkladem synergické spolupráce v rámci naší skupiny je partnerství s Královským pivovarem Krušovice, členem skupiny Heineken. Veolia pivovaru zajišťuje energetické i vodohospodářské služby. Letos v létě jsme původní svítidla pivovaru nahradili úspornými LED svítidly a zákazníkovi tak uspořili 66 % elektrické energie na svícení.
 

Se skupinou Heineken uzavřela v minulém roce naše společnost dlouhodobý kontrakt. Kromě dodávek tepla, chladu a stlačeného vzduchu jsme v rámci energetiky, převzali zodpovědnost za provoz energocentra, včetně personální obsluhy, a zavázali se k aktivnímu energetickému managementu a vyhledávání potenciálu dalších úspor.  Postupně jsou zde tak realizovány potřebné investice do obnovy energetických zařízení, čímž snižujeme energetickou náročnost provozu.  Nejenom, že tím redukujeme náklady, ale především snižujeme dopad na životní prostředí.  Dobrým příkladem je snížení energetické náročnosti na osvětlení v provozu.  Původní svítidla jsme nahradili moderními LED svítidly a zároveň jsme optimálně zregulovali intenzitu svícení. Na nedostatečnou intenzitu osvětlení lze totiž nahlížet jako na možný zdroj pracovního úrazu či nehody. Osvětlení má také prokazatelný vliv na kvalitu produktů a míru zmetkovitosti.

Celkově jsme vyměnili 368 svítidel ve 4 objektech, čímž jsme zákazníkovi uspořili 66 % elektrické energie na svícení a za období 10 let klient navíc ušetří více jak 3 miliony korun.

Potenciální úspory jsme však nenašli jen v rámci energetické spolupráce.  Naše dceřiná společnost VWS MEMSEP dodala pivovaru moderní technologii k úpravně vody a pomohla tak se snížením vodní stopy. Instalovala zde membránovou technologii a z důvodu omezení objemu produkovaných odpadních vod z praní filtrů, byla nově zařazená ultrafiltrace. Díky tomu byla maximálně využita veškerá voda zpracovávaná na úpravně vody. Realizovaná změna technologie umožnila pivovaru omezit využití surové vody o více jak 8 %, a tedy přímo snížit jeho vodní stopu výroby piva. Realizujeme zde také technologický dohled nad stávající čistírnou odpadních vod a úpravnou studničních vod. Tím samozřejmě naše spolupráce nekončí a už nyní vymýšlí naši obchodníci další možnosti rozvoje, o kterých vás budeme i v budoucnu informovat.

Veškeré kroky naší spolupráce jsou plně v souladu se strategií v rámci trvale udržitelného rozvoje skupiny Heineken, jako je například ochrana vodních zdrojů či snižování emisí CO2. To se slučuje i se smyslem naší činnosti, protože dopad na životní prostředí je pro nás stejně důležitý jako ekonomický aspekt spolupráce.