Protiepidemická opatření

Opatření Krizového štábu Skupiny Veolia Energie ČR, a.s.  k režimu vstupů do areálů a administrativních budov Skupiny pro všechny vstupující osoby

 

Společnosti skupiny  Veolia Energie ČR, a.s. (dále také jen „VEČR“) jsou součástí kritické infrastruktury státu a plní úkoly dle krizových plánů krajů dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, v oblasti zásobování (zajištění dodávek) elektrickou energií a teplem, a zároveň mají dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, povinnost předcházet stavům nouze a řešit je.  

Společnost VEČR se proto rozhodla přijmout preventivní opatření s cílem snížit rizika spojená s šířením infekce onemocnění covid-19.

Na základě opatření stanovených Krizovým štábem společnosti VEČR s cílem zvýšit ochranu všech osob nacházejících se v areálech a administrativních budovách společnosti VEČR nebo vstupujících do nich platí následující pravidla. S ohledem na tato opatření může dojít k mírnému prodloužení doby vstupu do areálů a k výraznému omezení vstupu do administrativních budov.

A. Měření tělesné teploty a dezinfekce

 1. Zaměstnanci Ostrahy areálů kontrolují tělesnou teplotu bezdotykovými teploměry všech zaměstnanců společnosti, zaměstnanců externích firem a dalších osob, které do areálů nebo administrativních budov přijíždí/vstupují.
 2. V případě naměření nadlimitní teploty (víc jak 37 °C) u jakékoliv vstupující osoby ostraha takového člověka nevpustí do areálu. Doporučí mu kontaktovat lékaře nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanici a dále aby kontaktoval svého nadřízeného zaměstnance.
 3. Pokud je osoba s teplotou nad 37 °C součástí skupiny osob či je součástí osádky jednoho vozidla, zakáže se vstup celé takové skupině osob.
 4. Osoby, které se odmítnou podrobit kontrole tělesné teploty, nebudou do areálu nebo administrativní budovy vpuštěny.
 5. Všechny osoby jsou povinné si před vstupem do areálů či budov skupiny VEČR provést dezinfekci rukou.

B. Omezení pohybu zaměstnanců externích firem v areálech a společných prostorách společnosti VEČR

 1. Na pracoviště společnosti mohou vstupovat pouze osoby bez zjevných příznaků nákazy/onemocnění a se souhlasem příslušného vedoucího pracoviště.
 2. Zaměstnancům externích firem je zakázán v areálech VEČR pohyb mimo smluvně vymezené prostory (šatny, určená pracoviště).
 3. Uzavírají se zaměstnancům externích společností společné prostory, které sloužily v administrativních budovách pro poskytování stravovacích služeb a případná společná místa pro kouření, kde docházelo ke kontaktu zaměstnanců s externími osobami.
 4. Pracovníci zajišťující externí zásobování a poštovní služby musejí být již při vstupu do budovy vybaveni ochrannými prostředky zabraňujícími šíření nákazy. Ostatní externí pracovníci musí být vybavení min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu, příp. respirátorem min. FFP2 s výdechovým ventilem v kombinaci s rouškou. Bez těchto nasazených OOPP nebude zaměstnanec vpuštěn na pracoviště/ do objektů sk. VEČR. OOPP musí být nošeny po celou dobu výkonu práce musí být zcela funkční. O výjimkách rozhoduje vedoucí příslušného pracoviště.
 5. Pracovníci provádějící nutnou údržbu a úklid budov budou tyto činnosti vykonávat nejdříve po 16. hodině a budou vybaveni ochrannými osobními prostředky zabraňujícími šíření nákazy min. rouškou nebo respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu.

C. Rozsah kontaktu, spolupráce se zaměstnanci, testování

 1. Omezit činnosti, kde je nutný kontakt či součinnost zaměstnance společnosti VEČR s externím/cizím pracovníkem na nezbytně nutné.
 2. Maximálně omezit nezbytně nutný kontakt a využít dostupné OOPP, zachovávat odstup min. 2 m (pokud to činnost umožňuje).
 3. Provádět kontroly a administrativní činnosti tak, aby nedošlo ke zbytečnému kontaktu zaměstnanců. U všech dokumentů preferovat předávání v elektronické podobě.
 4. V některých případech (např. dlouhodobé práce, audity, kontroly apod.) muže být  vyžadováno, při zhoršené  epidemiologické situaci,  po externích zaměstnancích předložení  platného negativního antigenního či PCR testu na Covid-19.  O tomto požadavku bude individuálně rozhodnuto vedením jednotlivých společností či regionů  sk. VEČR.

 
D. V prostorách, kde cizí zaměstnanec vykonává svoji činnost

 1. Minimalizovat činnosti v uzavřených prostorech.
 2. Pokud prováděná činnost vyžaduje přestávky v průběhu práce, musí být stanovený oddělený prostor. Stejná pravidla platí i pro čerpání přestávek v práci na jídlo a oddech.
 3. Pracoviště s cizími zaměstnanci vč. zařízení staveniště musí být vyznačeno. Musí být v maximální míře zamezeno vstupu našich zaměstnanců do těchto prostor a ti s tímto musí být seznámeni.
 4. Zařízení staveniště musí být umístěno tak, aby bylo v dostatečném odstupu od ostatních pracovišť. Jako dostatečná odstupová vzdálenost je stanovena vzdálenost 20 m.
 5. Společná místa/plochy pracovišť: vstupy – dveře, mříže, brány – kliky a madla; zábradlí; ovládací prvky – vypínače atd. budou/musí být každý den po ukončení prací dezinfikovány.
 6. Cizí zaměstnanci mimo vyhrazené pracoviště musí omezit pohyb na minimum (tj. nutné zásobování materiálem, příchod a odchod z pracoviště).
 7. Primárně se požaduje (vždy u dlouhodobých prací) vlastní sociální zázemí (např. TOI-TOI, unimobuňky, karavany s vlastním sociálním zařízením apod.) v rámci zařízení staveniště. Zhotovitel musí zajistit jeho pravidelný úklid a dezinfekci.
 8. V případě, že se jedná o krátkodobou akci, tak lze vyčlenit samostatné sociální zázemí – WC, umyvadlo. Po ukončení prací a převzetí zpět od dodavatele musí proběhnout dezinfekce. Zhotovitel musí zajistit jeho pravidelný úklid a dezinfekci.
 9. Vždy následně zvážit míru následné dezinfekce – zařízení, manipulovaných předmětů, ploch atd., případně ji stanovit jako součást prováděných činností.

 
E. Pravidla pro investiční akce, akce údržby
Fyzického předání a převzetí díla – řešit individuálně dle charakteru a zhodnocení rizika. O konání rozhoduje zástupce zajišťující investiční popř. údržbovou akci a to vždy ve spolupráci s bezpečnostním technikem závodu/regionu.  Pro konání je třeba dodržet výše stanovené podmínky.

 1. Nastavení podmínek stanovených v tomto dokumentu bude součástí Protokolu o předání/převzetí pracoviště/staveniště.
 2. Se stanoveným podmínkami musí být prokazatelně seznámeni cizí zaměstnanci i zaměstnanci sk. VEČR, na které se to vztahuje.
 3. Kontrola plnění těchto podmínek bude součástí kontrolní činnosti v rámci realizace akce.

 
F. Další přijatá opatření

 1. Bezpečnostní kontrola všech vozidel na vjezdu do areálů / výjezdu z areálů bude ostrahou prováděna pouze vizuálně bez vstupování a nahlížení do kabin či kontaktu s vozidlem.
 2. Omezují se návštěvy do všech objektů VEČR.

 
Pozn.: všechna výše uvedená opatření mohou být v návaznosti na epidemiologickou situaci v konkrétním objektu změněna.
 
Za krizový štáb společnosti:
Reda Rahma – Generální ředitel a předseda Krizového štábu společnosti