Opatření k omezení vstupů do areálů a budov Veolia Energie ČR

Společnost VEČR, a.s. je součástí kritické infrastruktury státu a plní úkoly dle krizových plánů krajů dle zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v oblasti zásobování (zajištění dodávek) elektrickou energií a teplem, zároveň má povinnost předcházet a řešit stavy nouze dle energetického zákona č. 458/2000Sb.  
Rozhodli jsme se proto přijmout preventivní opatření, s cílem snížit rizika spojená s šířením infekce koronavirem COVID 19. Na základě opatření stanovených Krizovým štábem společnosti VEČR, a.s. s cílem zvýšení ochrany všech osob vstupujících do našich areálů a administrativních budov dojde od 30. 3. 2020 k další úpravě již stávajících pravidel pro vstup do areálů a administrativních budov společnosti. S ohledem na tato opatření může dojít k mírnému prodloužení doby vstupu do areálů a k výraznému omezení vstupu do administrativních budov.

    A. Měření tělesné teploty

 1. Zaměstnanci ostrahy areálů od 19. 3. 2020 kontrolují kontrolu tělesné teploty bezdotykovými teploměry všech zaměstnanců společnosti, zaměstnanců externích firem a dalších osob, které do areálů nebo administrativních budov přijíždí/vstupují.
 2. V případě naměření nadlimitní teploty (nově od 30. 3. 2020 od 5:00 hod. 37,5 stupňů Celsia) u jakékoliv vstupující osoby ostraha tuto osobu nevpustí do areálu. Doporučí mu kontaktovat lékaře nebo příslušnou Krajskou hygienickou stanici a dále aby kontaktoval svého nadřízeného zaměstnance.
 3. Pokud je osoba s teplotou nad 37,5 stupňů Celsia součástí skupiny osob či je součástí osádky jednoho vozidla, zakáže se vstup celé takové skupině osob.
 4. Osoby, které se odmítnou podrobit kontrole tělesné teploty, nebudou do areálu nebo administrativní budovy vpuštěny.
   

    B. Omezení pohybu zaměstnanců externích firem v areálech a společných prostorách společnosti VEČR, a. s.

 1. Od 19. 3. 2020 je zaměstnancům externích firem zakázán v areálech VEČR, a.s. pohyb mimo smluvně vymezené prostory (šatny, určená pracoviště).
 2. Uzavírají se zaměstnancům externích společností společné prostory, které sloužily v administrativních budovách pro poskytování stravovacích služeb a případná společná místa pro kouření, kde docházelo ke kontaktu zaměstnanců s externími osobami.
 3. Pracovníci zajišťující externí zásobovaní a poštovní služby musejí být již při vstupu do budov vybaveni ochrannými prostředky zabraňujícími šíření nákazy. Zásoby nebo poštovní zásilky přenechají na recepci, dále do budovy nebudou vpuštěni.
   

    C. Další přijatá opatření

 1. Bezpečnostní kontrola všech vozidel na vjezdu/výjezdu  do areálů je ostrahou již od 19. 3. 2020 prováděna pouze vizuálně bez vstupování a nahlížení do kabin či kontaktu s vozidlem.
 2. Zákaz návštěv. Zároveň jsou od 19. 3. 2020 zakázány návštěvy do všech objektů VEČR.

 
Za krizový štáb společnosti
Ing. Reda Rahma
generální ředitel
a předseda Krizového štábu společnosti