V rámci 89. výzvy programu OPŽP, prioritní osy 2, investiční priority 1, SC 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“, realizuje společnost Veolia Energie ČR následující projekt:

Název projektu:

Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc

Popis projektu:
Dojde k rekonstrukcí elektrostatického odlučovače fluidního kotle K5 na tkaninový filtr.
Úměrná míra podpory:
43 %
Cíle projektu:
Cílem projektu je snížení emisí tuhých znečišťujících látek, a tím i snížení příspěvku teplárny k úrovni znečištění ovzduší v území dotčeném provozem teplárny.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci podporovaného projektu dojde k snížení tuhých znečisťujících látek (TZL) o 38 %, zejména PM10 (-38,3 %) a PM2,5 (-32,7 %).

V rámci 150. výzvy programu OPŽP, prioritní osy 3, Specifický cíl 3.2.3 „Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury“, realizuje společnost Veolia Energie ČR, a. s. následující projekt:

Název projektu:

Výstavba nového zdroje na energetické využití odpadů v rámci areálu Teplárny Přerov

Popis projektu:
Předmětem předkládaného projektu je instalace technologie na energetické využití ostatních materiálově nevyužitelných odpadů. Tím dojde k posunu v hierarchii nakládání s odpady ze skládkování na energetické využití. Realizace bude probíhat v Teplárně Přerov.
Úměrná míra podpory:
Cca 43 %
Cíle projektu:
Předkládaný projekt řeší současnou situaci v oblasti nakládání s odpady, které jsou nyní skládkovány a po realizaci projektu budou energeticky využity. Současný model nakládání s odpady je do budoucna neudržitelný, protože již současný zákon o odpadech zakazuje skládkovat SKO od roku 2024.
Očekávané výsledky:
Projekt zajistí vybudování kapacity pro energetické využití 90 000 tun odpadůročně.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí

OPŽP-vlajka