Dekarbonizace Teplárny Karviná - část plynofikace

Registrační číslo projektu:
7210100003

Popis projektu:
V rámci projektu dojde k náhradě odstavené parní uhelné Teplárny Čs.armády (spalující převážně černé uhlí a uhelné kaly) horkovodními výtopnami na zemní plyn. Nově bude vybudován horkovodní zdroj – „Plynová kotelna K8÷K10“ o jmenovitém výkonu 3x 36 MW, dvě satelitní plynové horkovodní kotelny o jmenovitém tepelném výkonu 18,7 MW každá a dále dojde k úpravám technologického zařízení v oběhové stanici ve stávající strojovně, v chemické úpravně vody a na horkovodních rozvodech.

Cíle projektu:
Odklon od uhlí a ochrana životního prostředí v kontextu Zelené dohody Evropské Unie s cílem přispět k dosažení klimaticky neutrální EU do roku 2050.

Přínosy projektu:
Po realizaci projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 29,6% a snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie o 17,1%.
Projekt bude mít významný vliv na snížení vypouštěných emisí jiných škodlivin: NOx (-53,4%), SO2 (-72,6%) a TZL (-43,1%).

Doba realizace:
2022 - 2023

Modernizační fond

Dekarbonizace Teplárny Frýdek-Místek

Registrační číslo projektu:
7210100004

Popis projektu:

V rámci projektu budou kotle K1 o výkonu 35 MW, K2 o výkonu 58 MW a K3 o výkonu 48,5 MW, spalující uhlí, rekonstruovány na kotle: K1 o výkonu 35 MW spalující biomasu, včetně vybudování zázemí pro příjem a dopravu paliva, kotle K2 a K3 budou rekonstruovány na kotle o výkonu 50 MW každý, spalující zemní plyn.  

Cíle projektu:
Odklon od uhlí a ochrana životního prostředí v kontextu Zelené dohody Evropské Unie s cílem přispět k dosažení klimaticky neutrální EU do roku 2050.

Přínosy projektu:
Po realizaci projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 88,5% a snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie o 81,8%.
Projekt bude mít významný vliv na snížení vypouštěných emisí jiných škodlivin:  NOx (-21,9%) a SO2 (-76,2%)

Doba realizace:
2021 - 2025

Modernizační fond

Dekarbonizace Teplárny Olomouc - část plynofikace K3

Registrační číslo projektu:
7210100010

Popis projektu:

V rámci realizace projektu dojde k plynofikaci černouhelného práškového granulačního kotle K3. Předkládaný záměr na plynofikaci kotle K3 má níže uvedené cíle: 
- zajistit substituční výrobu tepla v ZP s nižším emisním faktorem než v případě výroby tepla z uhlí,
- zvýšení účinnosti zařízení,
- v kontextu jiných opatření zajistit vysoce účinnou výrobu tepla a elektrické energie pro soustavu CZT města Olomouce.

 

Cíle projektu:
Odklon od uhlí a ochrana životního prostředí v kontextu Zelené dohody Evropské Unie s cílem přispět k dosažení klimaticky neutrální EU do roku 2050.

Přínosy projektu:
Po realizaci projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 40,9% a snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie o 10%.
Projekt bude mít významný vliv na snížení vypouštěných emisí jiných škodlivin: NOx (-80,1%), SO2 (-94,9%) a TZL (-89,2%).

Doba realizace:
2021 - 2024

Modernizační fond