Operační program Životní Prostředí

V rámci 89. výzvy programu OPŽP, prioritní osy 2, investiční priority 1, SC 2.2 „Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“, realizuje společnost Veolia Energie ČR následující projekt:
 
Název projektu:

Odprášení kotle K5 v Teplárně Olomouc

Popis projektu:
Dojde k rekonstrukcí elektrostatického odlučovače fluidního kotle K5 na tkaninový filtr.
Úměrná míra podpory:
43 %
Cíle projektu:
Cílem projektu je snížení emisí tuhých znečišťujících látek, a tím i snížení příspěvku teplárny k úrovni znečištění ovzduší v území dotčeném provozem teplárny.
Očekávané výsledky:
Díky realizaci podporovaného projektu dojde k snížení tuhých znečisťujících látek (TZL) o 38 %, zejména PM10 (-38,3 %) a PM2,5 (-32,7 %).