Firemní vzdělávání

Skupina Veolia věnuje velkou pozornost vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Vzdělávání zahrnuje širokou škálu možností od zákonných a povinných školení po kvalifikační profesní a všeobecné vzdělávání. Zaměstnanci tak mají dostatek možností pro efektivní vzdělávání a rozvoj.

Možnosti vzdělávání u nás

výuka jazyků, také formou příspěvku na jazykové kurzy 
> podpora profesního vzdělávání a osobního rozvoje
specializované manažerské programy (interní projekty a programy Veolie)

S ohledem na plánování a hodnocení vzdělávání roste úsilí manažerů, aby vzdělávání a rozvoj zaměstnanců byly propojeny s jejich pracovní náplní, očekávaným výkonem a dosažením nastavených cílů. S přihlédnutím k potřebám cílových skupin se plány připravují na základě: výstupů z hodnotících rozhovorů, legislativních požadavků na zákonná a povinná školení, strategických cílů společnosti.

Od roku 2009 je při tvorbě plánu vzdělávání a přípravě každé vzdělávací akce systematicky sledována vazba cílů vzdělávání na cíle společnosti. Každý zaměstnanec, který má zájem o konkrétní vzdělávací akci, musí ve speciálním formuláři definovat její očekávaný přínos a stanovit kriteria, podle kterých bude hodnotit, zda bylo daného přínosu dosaženo. Tak je nastaveno propojení cílů společnosti a pracovních týmů se vzděláváním a rozvojem jednotlivých zaměstnanců.