Firemní kultura

Věnujeme velkou pozornost firemní kultuře a dbáme na její dodržování. Naší prioritou je vytvořit pro zaměstnance takové pracovní prostředí, které umožní nasměrovat co nejvíce energie, talentu a kreativity pro dosažení společných firemních cílů a spokojenosti zákazníků Veolie.

Základem firemní kultury skupiny Veolia Energie v ČR je pětice kodexů, z nichž se každý váže k jiné oblasti a každý má svůj význam:

 

Etický kodex

Etický kodex je vodítkem pro každodenní chování všech zaměstnanců společnosti Veolia na všech úrovních a ve všech zemích. Dělat dobře svou práci znamená jednat profesionálně, chovat se s úctou k zákazníkům a plnit své pracovní povinnosti. 
Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je závazný pro všech 174 000 zaměstnanců na pěti světových kontinentech.

Kodex bezpečnosti práce

Veolia se zaručila poskytovat ještě lepší ochranu všem zaměstnancům před pracovními riziky a zlepšovat bezpečnost na pracovišti. Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia. Základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO zprostředkovávají také kodexy bezpečnosti práce. Zaměstnanci procházejí kromě odborných školení také kurzy první pomoci. 

Manažerský kodex

Základem Manažerského kodexu je pět základních hodnot Veolie: Odpovědnost, Solidarita, Respekt, Inovace a orientace na zákazníka. Kodex prostřednictvím každé z těchto hodnot vysvětluje kolektivní závazek společnosti a konkrétní způsob chování, který se od manažerů očekává v každodenní práci s týmy. 

Politika udržitelného rozvoje

Vedení skupiny se zavazuje vytvořit veškeré potřebné podmínky pro integrovaný systém řížení a zajistit nezbytné zdroje pro jeho uplatňování, udržování a neustálé zlepšování. 
Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na aktivitách Veolie Energie podílejí. Neustálou modernizací technologií, využíváním profesionálního know-how a snižováním energetické náročnosti aktivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí. Prostřednictvím nadačních fondů podporujeme své zaměstnance a aktivně pomáháme vytvářet nová pracovní místa v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Etický kodex Veolia
Velikost - 416.94 KB

Kodex manažerského chování
Velikost - 721.1 KB

Kodex bezpečnosti
Velikost - 1.86 MB

Pravidla VŽDY BEZPEČNĚ
Velikost - 329.1 KB

Politika udržitelného rozvoje
Velikost - 6.65 MB