Investice skupiny Veolia Energie v ČR za rok 2016 jsou věnovány především snižování emisí a úsporám energií

Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce přes 600 milionů korun do další modernizace a rekonstrukce svých energetických zařízení. Část těchto prostředků byla použita na investice do pokračujících ekologizací jednotlivých provozů, jejichž cílem je především zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Velká část finančních prostředků však byla také investována na obnovu rozvodných sítí, předávacích stanic a budování domovních stanic.  Všechny tyto činnosti skupiny Veolia mají jednoznačný cíl snižovaní emisí, zvýšit úspory energie a zvýšit spolehlivost a efektivitu dodávek tepla. Skupina Veolia se také věnuje chytrým technologiím.
 
„Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali asi dvě miliardy korun. Dalších několik miliard je plánováno v letech následujících,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a dodal:Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům.“
 
Velká část investic skupiny Veolia byla podobně, jako v předchozích letech použita na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V uplynulém roce byly dokončeny a uvedeny do zkušebního provozu další významné projekty zaměřené na snižování emisí, jako je „Odsíření kotle K14 v Elektrárně Třebovice“ a  „Denitrifikace kotlů K1 a K2 v Teplárně Karviná“. Dále probíhaly přípravné práce na projektech zaměřených na plnění požadavků vyplývajících ze směrnice o průmyslových emisích ve spojení s obnovou zdrojů v Karviné, Ostravě a nově také ekologizací v Teplárně Olomouc a Přerov.
 
Díky dokončeným ekologickým projektům a projektům před dokončením se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se ročně sníží minimálně o 577 t tun a oxidů síry minimálně o 1 604 tun. Dojde také ke snížení vypouštění tuhých znečišťujících látek o více než 49 t ročně. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci směrnic Evropské unie. 
 
Vedle ekologizace zdrojů byly investice vynaloženy na obnovu a modernizaci vybraných technologických zařízení. Díky tomu se zvýší spolehlivost a efektivita výroby. U rozvodů tepla a předávacích stanic očekáváme, že se díky těmto investicím zvýší účinnost a spolehlivost dodávek tepla. Rekonstrukce předávacích stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla a teplé vody. Nově vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení a kvalitu přípravy teplé vody.
 
Nejvýznamnějšími projekty, realizované na jednotlivých regionech, byla například modernizace úpravy napájecí vody pro stávající parní kotle, která se uskutečnila v rámci projektu „Využití odpadního tepla v soustavě CZT Olomouc“. V Elektrárně Třebovice byla provedena generální oprava elektrostatického filtru kotle K4. V Teplárně Přívoz byla provedena rozšířená generální oprava turbogenerátoru TG9 spojená s výměnou výstupního parovodu.  A dále na všech soustavách CZT pokračovaly obnovy komponent, například byla vyměněna část sítě DN600 v Havířově popř. rektifikovaná část sítě DN600 v Karviné. 
 
Zajímavé projekty byly uskutečněny i pro průmyslové zákazníky, z nichž můžeme uvést zahájení spolupráce s Evropským distribučním centrum pro výrobu asfaltu v Krnově, případně napojení nového zákazníka v průmyslové zóně Dukla v Havířově firmy Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.
 
Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s., člen skupiny Veolia Energie v ČR dokončila v roce 2016 druhou etapou rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci systému zásobování teplem v lokalitě Neředín v Olomouci. Vybudováno bylo 36 horkovodních předávacích stanic, které byly napojeny horkovodními přípojkami o celkové délce 1 616 m. Tento dvouletý projekt rekonstrukce a modernizace soustavy zásobování teplem formou výstavby nových horkovodních přípojek a objektových stanic získal v roce 2016 od Teplárenského sdružení České republiky ocenění „Křišťálový komín“ za projekt „Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci“.

 

--------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur. www.veolia.com