Investice skupiny Veolia Energie v ČR se v roce 2015 zaměřily nejen na finalizaci velkých ekologických akcí

Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce více než 900 milionů korun do další modernizace svých energetických zařízení. Přibližně polovina těchto prostředků byla využita s cílem pokračovat v ekologizaci provozů, která přispěje ke zlepšení ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Průběžně byly rovněž obnovovány rozvodné sítě a předávací stanice a budovány domovní stanice. Ukončením několika větších investičních celků společnost pokračovala v trendu minulých let.

„Veolia dlouhodobě pečuje o životní prostředí, což se odráží například v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. V minulých letech jsme jen do ekologizačních opatření investovali asi čtyři a půl miliardy korun. Další asi dvě miliardy to ještě budou v letech následujících,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie ČR Josef Novák a dodal: „Naší snahou je přispět ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Dalšími ekologizačními akcemi se nám daří nadále snižovat hlavně emise prachu, síry a dusíku. Ekologie je pro nás priorita, a to nejen kvůli stále přísnějším evropským předpisům.“

Významná část investovaných prostředků byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů velkých energetických zdrojů. V Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná byla v roce 2015 úspěšně provedena rekonstrukce kotlů za účelem snížení produkce emisí oxidů dusíku. V Elektrárně Třebovice byly dále provedeny hlavní práce na jednotce odsíření a odprášení spalin, která bude uvedena do provozu v průběhu roku 2016. Další dvě jednotky odsíření a denitrifikace byly koncem roku 2015 uvedeny do provozu v Teplárně ČSM Sever.
Díky zmíněným ekologickým akcím se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se ročně sníží minimálně o 633 tun a oxidů síry minimálně o 599 tun. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie. 

Vedle ekologizace zdrojů byly investice vynaloženy na obnovu rozvodů tepla a předávacích stanic. Díky tomu se zvýší účinnost a spolehlivost dodávek tepla. Za účelem snížení tepelných ztrát byly v distribuční síti regionu Severní Morava přepojeny tři parní stanice na teplovodní soustavu. Rekonstrukce hlavních předávacích stanic pak pozitivně ovlivní kvalitu dodávek tepla a teplé vody. Nově vybudované domovní stanice zlepší regulaci ústředního topení a kvalitu přípravy teplé vody, především v revitalizovaných objektech.

Nejvýznamnější z akcí realizovaných v ostatních regionech je ukončení IV. etapy výměny vratného potrubí horkovodu v Olomouci v úseku Velkomoravská – Wolkerova v celkové délce cca 1 420 metrů a regulace rozvodů tepelné energie a modernizace nového parního výměníku (přechod z páry na horkou vodu) na lokalitě Darkov. Realizace těchto projektů zajistí v Darkově zefektivnění dodávek tepla a stlačeného vzduchu, navýšení nákupu odpadního tepla a možnost v letním období provozovat pouze horkovodní zdroje. 
 
Zajímavé projekty byly uskutečněny i pro průmyslové zákazníky, z nichž můžeme uvést zahájení spolupráce na optimalizaci dodávek energií v libereckém zábavním centru Babylon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com   
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.