Investice skupiny Veolia Energie v ČR přispějí ke zlepšení ovzduší na Ostravsko-Karvinsku

Skupina Veolia Energie v České republice investovala v loňském roce více než 1,6 miliardy korun do modernizace svých energetických zařízení, a to především za účelem zvýšení environmentální a energetické účinnosti výroby. 

Velká část investic Veolie Energie byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů. V Teplárně Karviná a Elektrárně Třebovice byly koncem roku 2014 úspěšně uvedeny do provozu jednotky odsíření a odprášení spalin. Další jednotka odsíření a odprášení je ve stádiu rozpracovanosti v Elektrárně Třebovice, kde také probíhá rekonstrukce kotlů za účelem snížení produkce emisí oxidů dusíku. Rovněž probíhají práce na ekologizaci Teplárny ČSM sever. Díky zmíněným ekologickým akcím se zlepší ovzduší na Ostravsko-Karvinsku. Množství vypouštěných emisí oxidů dusíku se sníží minimálně o 833 tun, oxidů síry minimálně o 1 463 tun a tuhých znečišťujících látek o téměř 9 tun. Po ukončení realizace projektů budou zdroje splňovat nejpřísnější emisní limity platné v rámci Evropské unie.

„Veolia pečuje o životní prostředí, což se odráží v jejích investicích do nových zdrojů, do rekonstrukcí stávajících energetických zařízení a do inovací. Loňské investice Veolie Energie mají za cíl zlepšit kvalitu ovzduší. Zmíněnými ekologizačními akcemi se nám na Ostravsku podařilo snížit emise,“ uvedl ředitel Veolie Energie v ČR a SR Vincent Barbier.

Další významná část investičních prostředků byla vložena do obnovy rozvodů tepla za účelem zvýšení účinnosti dodávek tepla a zajištění spolehlivosti dodávek tepla. Například v Olomouci byla ukončena druhá etapa přechodu z parní soustavy zásobování teplem na horkovodní systém. V letech 2013 a 2014 zde Veolia Energie ČR vyměnila 4 384 metrů potrubí a v předchozích etapách vystavěla 56 447 metrů moderního horkovodního vedení. Celkem se tedy jedná o výměnu 60,8 kilometrů potrubí.

Rovněž se realizovaly zajímavé projekty pro průmyslové zákazníky, z nichž můžeme uvést výstavbu zdroje na výrobu dusíku o výkonu 3 300 m3 za hodinu při čistotě plynu 97 %. Takto vyrobený dusík je dodáván do centrálního rozvodu důlní společnosti OKD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. Skupina Veolia Energie v České republice vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, dodává průmyslové utility (stlačený vzduch, dusík apod.) a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia